Traserĉu tiun blogon

2010-07-28

N-ro 391 - Gazetaraj Komunikoj de UEAGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 391
2010-07-28


Enhavo:

  1. Rezolucio de la 95-a Universala Kongreso de Esperanto
  2. Premio Degucxi al Philippe Chavignon
  3. Sep elstaraj Esperanto-agantoj diplomitaj en Havano

REZOLUCIO DE LA 95-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

La 95-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninta en Havano (Kubo) kun 1002 partoprenantoj el 59 landoj,

Konsiderante, ke Unuigxintaj Nacioj deklaris la jaron 2010 Internacia Jaro de Interproksimigo de Kulturoj, konstatas
- ke la diverseco de kulturoj en la mondo grave kontribuas al la ricxeco de la homaro;
- ke jam dum 123 jaroj Esperanto kiel neuxtrala lingvo helpas konstrui pontojn inter popoloj kaj kulturoj, kaj
- ke la Universalaj Kongresoj de Esperanto, kunigante homojn el plej diversaj landoj tra la mondo, mem atestas tiun kapablon konstrui pontojn,

Deklaras la deziron de la Esperanto-parolantoj kunagi kun Unuigxintaj Nacioj kaj Unesko por stimuli komprenemon inter popoloj kaj samtempe protekti la identecon de cxiuj homgrupoj,
kaj invitas Unuigxintajn Naciojn kaj Uneskon plene eluzi siajn rilatojn kun Universala Esperanto-Asocio por efike realigi siajn celojn.

Havano, 24 julio 2010

Rim. Oficiala anglalingva traduko de la rezolucio estas jam havebla cxe la Centra Oficejo de UEA. Tradukoj en aliaj lingvoj estos haveblaj poste.

PREMIO DEGUCxI AL PHILIPPE CHAVIGNON

La franca esperantisto kaj mondcivitano Philippe Chavignon ricevis en la fermo de la Havana UK la prestigxan Premion Onisaburo Degucxi. La Premio estis starigita en la Jubilea Jaro 1987 per donaco de Oomoto por cxiujare distingi agadon, kiu per Esperanto antauxenigas la internacian amikecon kaj solidarecon en la spirito de L.L. Zamenhof kaj Onisaburo Degucxi. Pri la lauxreato de la Premio, kiu konsistas el diplomo kaj monsumo de 2000 euxroj, decidas la Estraro de UEA.

Philippe Chavignon naskigxis en 1958 kaj esperantistigxis en 1984. Li ricevis la premion pro sia longtempa agado en multaj landoj de Afriko kaj Latina Ameriko. En tiuj kontinentoj li plenumis diversajn informajn, instruajn kaj organizajn misiojn por UEA. En la 1990-aj jaroj li ekaktivis en indigxenaj medioj, kunlaborante por la projekto Indigxenaj Dialogoj kaj poste por la UEA-projekto Indigxenaj Popoloj. Li ankaux funkciigis projektojn pri ekoturismo -- antaux la cxi-jara UK li organizis i.a. ekskurson tra Gvatemalo -- pri sunenergio, memnutrado kaj abelbredado. Li estis dum multaj jaroj komitatano de Unuigxo Franca por Esperanto. Ekde 2007 li estas komitatano C de UEA, kies dumviva membro li estas.

SEP ELSTARAJ ESPERANTO-AGANTOJ DIPLOMITAJ EN HAVANO

Sep elstaraj Esperanto-agantoj estis diplomitaj en la ferma ceremonio de la 95-a Universala Kongreso en Havano. Unuafoje la Estraro de UEA aljugxis la novan Diplomon pri Elstara Arta Agado, kiun la Komitato starigis kiel samrangan ekvivalenton de la Diplomo pri Elstara Agado, asignatan ekde 2007 por rekoni eksterordinare meritplenan agadon por Esperanto. Kiel la nomo diras, la nova diplomo premias eminentan kontribuon al la Esperantaj kulturo kaj arto.

Diplomon pri Elstara Agado ricevis d-ro Rüdiger Sachs el Germanio, kiu ekde 1997 gvidas Internacian Sciencan Asocion Esperantistan, redaktante ankaux gxian gazeton "Scienca Revuo".

Diplomon pri Elstara Arta Agado ricevis aktorino Georgina Almanza (Kubo), aktorino Vida Jerman (Kroatio), hxorestrino Franjo Lévêque (Francio), aktoro Sasxa Pilipović (Serbio), verkisto Trevor Steele (Auxstralio) kaj verkistino Spomenka Štimec (Kroatio).


2010-07-26

Gazetara Kampanjo pri la Havana UK

La sukceso de la Gazetara Kampanjo pri la Havana UK dependas ankaŭ de vi

Ankaŭ nunjare kun granda espero pri sukceso estis relanĉita la Gazetara Kampanjo pri la Havana UK. Jam  antaŭkongrese multaj esperantistoj ligis kontakton kun siaj lokaj amaskomunikiloj por atentigi pri la 95-a UK de Esperanto dediĉita al aparte pensiga demando:

"Interproksimigo de kulturoj".

Ĝi speguliĝas en la Kongresa Rezolucio, kiun ni tamen malrekomendas sendi al viaj amaskomunikiloj rekte. Prefere en la informo sendota de vi aludu al iuj ĝiaj facetoj konforme al viaj lokaj informbezonoj.

Neniu hezitu, revenante al sia loĝloko, kontakti ĵurnaliston por informi, ke ĵus finiĝis la aranĝo, kiu al 1002 personoj el 59 landoj ebligis komuniki sen la bezono utiligi interpretistan servon. Tiu komunikado jam la 95-an fojon dum UK rilatis ne sole al la amikaj rendevuoj, partopreno en kulturaj kaj turismaj programeroj, sed krome en la serioza traktado de la labora parto de la kongreso. Konsistigis ĝin debatoj pri la kongresa temo, prelegoj de Internacia Kongresa Universitato, kaj dekoj da programeroj ligitaj kun faka agado.

Ne forgesu mencii, ke la kongreso donis la ŝanĉon al amaso da diverslandaj kongresanoj konatiĝi kun la kuba kulturo, kun la realo kaj beleco de la kongresa lando kaj ĝia ĉefurbo Havano.

Verkante vian informan mesaĝon konsultu nepre la adreson: http://gazetaro.co.nr La informojn prikonkretajn rezultojn de via kontribuo al la GK-2010 atendas krome la subskribantoj.

Barbara Pietrzak, estrarano pri informado (KN 72)
Emilio Cid, GK-komisiito (cid.emilio@gmail.com)

2010-07-19

Pli ol miliono da artikoloj en WikiTrans / Plia oficiala universitata Esperanto-kurso / Kunlaboro de Zaozhuang-a Univ

Pli ol miliono da artikoloj en WikiTrans

En la momento de finredaktado de tiu ĉi komuniko, estas 1 004 554 artikoloj tradukitaj de la angla Wikipedia al Esperanto ĉe Wikitrans. La franca Wikipédia havas 970 365 artikolojn.

Je la ritmo de ĉirkaŭ 13 000 artikoloj ĉiutage, ne multaj tagoj estos necesaj antaŭ ol la nombro da artikoloj de WikiTrans superos ankaŭ la germanlingvan version de Wikipedia, kiu havas nun 1 093 575 artikolojn kaj al kiu ŝajne aldoniĝas ĉiutage (surbaze de tritaga komparo) ĉirkaŭ 250 pliaj.

La nombro da artikoloj en Vikipedio estas 131 806, kaj la Esperanto-versio staras je la 23a pozicio.

##

Plia oficiala universitata Esperanto-kurso

Laŭ informo de Germain Pirlot, kiu kompilas liston de oficialaj Esperanto-kursoj en supera instruado en la tuta mondo, aldoniĝas nun plia al la januara listo en la Jagelona Universitato de Krakovo, la plej malnova de Pollando kaj unu el la plej prestiĝaj de Eŭropo :

Pollando - Krakόw (*) :

a) Jagelona Universitato (ul. Gołębia 24, PL- Krakόw).

b) Mag-ino Maria MAJERCZAK (Krakόw, mmajerczak.@.gmail.com ) /P/.

c) Postelementa, perreta-cheesta.

Kun skriba kaj parola ekzamenoj.

Kun atesto pri Esperanto de la universitato.

La nombro atingas nun 61 en 22 landoj.

Pliaj informoj estas konsulteblaj ĉe :
http://www.ipernity.com/blog/32119/234890

kaj ankaŭ, pri kursoj en diversgradaj lernejoj, ĉe :
    * http://www.egalite.fw.hu   Vidu la novan adreson supre! Serĉu en la menuo la Lernejan liston!


   Bonvolu informi Germain Pirlot pri ne menciitaj kursoj, kiujn vi konas : gepir.apro @ pandora.be


###

 Mesaĝo de Sun Mingxiao (pseudo : Semio) plusendita de Germain Pirlot

Kunlaboro de Zaozhuang-a Universitato

 

karaj s-anoj:

 

    Kunlaboro de Zaozhuang-a Universitato
 
karaj s-anoj:
 
    Mi estas delegito de UEA pri ĉina kulturo  kaj nun laboras en oficejo por internacia kunlaboro kaj interŝanĝo de Zaozhuang-a Universitato, en kiu baldaŭ funcios Esperanto-instruado. Laŭ la peto de nia universitato ni povas kunlabori kun universitatoj en tuta mondo por ĉiuj temoj kaj en ĉiuj kampoj pere de nia lingvo.
 
    Zaozhuang-a Universitato havas 14 fakultatojn kun pli ol 60 fakoj, kie studas pli ol dekmil gestudentoj el Ĉinio, Koreio, Japanio kaj Usono. Laŭ mia sperto esperantistoj povos studi ĉinajn lingvojn en la lernejo kaj kelkaj geinstruistoj de Esperanto povos instrui vin en Esperanto, ankaŭ la arta fako kun ĉina pentrado kaj kaligrafio, sporta fako kun ĉina Kongfuo (Uŝuo) kaj ĉina literaturo estas fama en Ĉinio.
 
   Mi esperas, ke esperantistoj povos esti niaj perantoj en via lando, ĉiuj temoj kaj lingvoj estas bonvenigaj por nia kunlaboro. Kompreneble viaj proponoj estas bonvenaj kaj akcepteblaj.
   Mia celo estas montri al la Universitato, ke nia lingvo estas utila. Mi klopodas ok jarojn por enirigi nian lingvon en la universitaton. Finfine ili akceptas mian proponon, ke mi profesie laboru per Esperanto por internacia kunlaboro de Zaozhuang-a Universitato.
 
Mi petas vin karaj samideanoj transdoni mian mesaĝon al viaj amikoj kaj esperantistoj.
via sincere Sun Mingxiao (Semio)
 
PS la 4-a internacia festivalo de Esperanto okazos en 10-12-a de septembro en Zaozhuang-a Universitato, bonvolu partopreni en la fama festivalo de nia lingvo en Azio.


Rimarkoj HM :

Unue, estus bone ke artikolo pri Zaozhuang, urbo de pli ol 3 600 000 loĝantoj, aperu en la Esperanto-versio de Wikipedia, t.e. Vikipedio. Ĝi aperas ĝis nun nur en jenaj lingvoj :

La urbo Zaozhuang aperas en WikiTrans en aŭtomata traduko el la angla versio de Wikipedia, sed, memkompreneble, ĝi estas same mizera je informoj, kiel la anglalingva el kiu ĝi devenas : http://epo.wikitrans.net/Zaozhuang?eng=Zaozhuang
Ŝajnas al mi ke la ĉina ne estas pli riĉa...

Partopreno en redaktado de artikoloj por Vikipedio, aŭ en plibonigo de artikoloj de WikiTrans (ĉefe lingva korektado) pri iu ajn fako kaj temo, sed ĉefe pri ĉina temaro, povus esti bona bazo de kunlaboro de la Universitato de Zaozhuang.

Tio validas ankaŭ por aliaj universitatoj, ĉinaj aŭ ne, kie Esperanto estas instruata aŭ instruota : por bona kaj efika kunlaboro, gravas plialtigi la nivelon de faka uzo de Esperanto, ke samaj vortoj havu saman sencon kaj difinon por ĉiuj homoj de nia planedo, ke, ie ajn en la mondo, oni povu ricevi fidindajn informojn pri iu ajn temo.

Koncerne la 4an Festivalon, pliaj informoj estas legeblaj sur la blogo de Sun Mingxiao : http://www.ipernity.com/blog/34668
kaj ĉe :
http://www.ipernity.com/blog/34668/263383 (kunlaboro de Zaozhuang-a Universitato, kun ebleco aldoni komentojn kaj proponojn)
http://www.ipernity.com/blog/34668/252501 (Tagprogramo)
http://www.ipernity.com/blog/34668/252514 (aliĝilo)

2010-07-17

388 - Gazetaraj Komunikoj de UEAGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 388
2010-07-15


LA ILEI-KONFERENCO PLUIRAS

La 43-a Konferenco de ILEI sukcese pluiras en Matanzas, Kubo. La partoprenantoj de la instruista trejnseminario sekvas intensan programon kaj plenumas pezajn hejmtaskajn devojn, sed cxiam kun entuziasmo kaj gxojo.

La komitato de ILEI kunsidis duan fojon kaj aprobis la raportojn pri 2009 kaj sensxargxis la estraron pri la agado de tiu jaro. Levigxis valoraj ideoj, kaj dum la komitatkunsidoj kaj ankaux dum aparta sesio, kiu temis pri la laborfortoj kaj estontaj planoj plibonigi la situacion tiurilate. Dumkonferenca laborgrupo pri lerneja agado estis tre pozitiva, kun multaj planoj, tiel ke la konstanta komisiono pri tiu temo tre probable revivigxos. Multaj valoraj prelegoj okazis, precipe de la kubaj kolegoj, kiuj dedicxis sin ankaux al la okazigo de agrabla kuba vespero.

En la nokto inter jxauxdo kaj vendredo la konferencanoj gxuis latinamerikan vesperon, inkluzivantan krome prezentojn de la seminarianoj pri siaj laboroj kaj pri siaj landoj. La konferencanoj ekskursis kune al Varadero en mardo kaj en jxauxdo al Matanzas kaj la apuda rivero Canimao. Sekve okazis pluraj laborkunsidoj pri la movado - specife la movado tra agrable varmeta akvo. En vendredo okazos pluraj kunsidoj pri la estontaj perspektivoj por ILEI. La konferenco fermigxos sabate. Grave estas semi planojn por resti en kontakto kun la nove renkontitaj kolegoj el Kubo kaj la ceteraj latinamerikaj landoj, por ke ILEI levu sian profilon en la kontinento.

Cxi tiu konferenco sendube markas gravan punkton por la Ligo kaj gxiaj tutmondigaj aspiroj. Ni sxuldas grandan dankon al LKK kaj al la kubaj kunlaborantoj, kiuj ebligis la arangxon.

(Stefan MacGill)


2010-07-08

Gazetaraj Komunikoj de UEAGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 386
2010-07-09


Enhavo:

  1. Honora Patrono Umesao Tadao forpasis
  2. Mejlosxtona verko de Noam Chomsky nun en Esperanto

HONORA PATRONO UMESAO TADAO FORPASIS

3_img.jpg

UMESAO Tadao, eminenta kultura antropologo, forpasis la 3-an de julio. Li naskigxis la 13-an de junio 1920 en Kioto. Li studis zoologion en la Universitato de Kioto, sed post la milito ekdedicxis sin al kultura antropologio. Al tio inspiris lin interalie la frua partopreno en esplor-ekspedicioj al Mikronezio kaj nordorienta Cxinio, poste al Karakorumo kaj Hindukusxo. En 1949 li igxis profesoro, unue en Ôsaka, poste en Kioto. El artikolo lia, kiu aperis en 1957 kaj famigis lin, evoluis lia cxefverko Ekologia rigardo al historio. La japana civilizacio en la monda kunteksto (1967), konsiderata kiel unu el la plej influaj sciencaj libroj aperintaj en Japanio post la Dua Mondmilito (gxi estas tradukita en la anglan). Por pli largxa publiko li verkis La tekniko de intelekta produktado (1969), kiu gxis hodiaux furore vendigxas. Umesao klarvide atentigis jam en 1963, ke tutmonde estigxas "informad-socio".

Laux lia instigo, sur la tereno apud Ôsaka, kie en 1970 okazis Monda Ekspozicio, estis kreita Nacia Muzeo de Etnologio. Li igxis en 1974 gxia unua gxenerala direktoro (kaj restis gxis 1993). Kvankam en 1986 li preskaux perdis sian vidkapablon, li plue verkadis; en 1994 estis kompletigita lia Plena Verkaro (entute 23 volumoj). Li ricevis multajn ordenojn kaj aliajn honorigojn, al kiuj apartenis (ekde 1980) la membreco en Honora Patrona Komitato de UEA.

Umesao lernis Esperanton tuj post la milito. Kiel postdiploma studento li gvidis en Kioto enkondukan kurson pri Esperanto. Tra sia tuta vivo li de tempo al tempo konigis sian esperantistecon al japana publiko. Li kuntradukis en la japanan Vivo de Zamenhof de Edmond Privat (1965) kaj verkis eseon pri "La spirito de Esperanto" (1983). En Esperanta traduko aperis la libro Sepdek-sep sxlosiloj por la japana civilizacio (1987), kies cxefauxtoro estis Umesao. Dank' al kunlaboro inter li kaj UEA, la Nacia Muzeo de Etnologio ekde 1983 posedas valoran kolekton de libroj en kaj pri Esperanto (cx. 2700 volumoj).

MEJLOSxTONA VERKO DE NOAM CHOMSKY NUN EN ESPERANTO

noam_chomsky.jpg

Unu el la plej famaj verkoj en la moderna lingvistiko, Lingvo kaj menso de Noam Chomsky, estas nun havebla en Esperanto. Gxia unua anglalingva eldono aperis en 1968, sed en Esperanto aperis gxia plej nova, tria eldono el 2006.  Lingvo kaj menso estas tradukita de Edmund Grimley Evans kaj eldonita de UEA. Gxi estas la dua volumo en la nova serio de mejlosxtonaj sciencaj verkoj "Scienca Penso", kies celojn estrarano José Antonio Vergara skizas komence de la libro.

"Ni estas tre kontentaj povi eldoni en inde altkvalita esperantigo reprezentan verkon de la plej elstara lingvosciencisto de nia epoko", diras prezidanto Probal Dasgupta, kiu antauxparole traktas ligojn inter la internacia lingvo kaj universala gramatiko. Li tusxas ankaux sian personan lingvistikan partnerecon kun Chomsky. "Estis plezuro rilati al Chomsky kiel auxskultema kaj malavara dialogpartnero dum jardekoj", li skribas, finante: "Mi kaptas la okazon danki lin pro lia tuja esprimo de konsento, kiam mi petis lian permeson pri esperantigo de Lingvo kaj menso." Estas rimarkinde, ke laux la iniciato de Chomsky mem la originala eldonejo Cambridge University Press asignis la rajton je Esperanto-eldono al UEA senpage.

En alia antauxparolo, "Evoluo de la cxefaj tezoj de Chomsky", prof. Hiroshi Nagata enkondukas al la legado de la verko, kiu laux li "priskribas, lauxeble en neformala maniero, la Chomsky-an generan gramatikon kaj ties psikologiajn kaj filozofiajn implicojn, difinante ties sciencan rolon en historia perspektivo". Nagata tre lauxdas la elstaran esperantigon. "Plejparto de la Chomsky-aj terminoj estas originalaj, kio sendube prezentas defion al la tradukanto." Pri tiu defio Edmund  Grimley Evans brile sukcesis.

La prezo de la 188-pagxa libro estas 9,90 euxroj. Cxe samtempa acxeto de minimume 3 ekzempleroj la Libroservo de UEA donas rabaton de 1/3. Al la prezo aldonigxas la sendokostoj (10%, minimume 4 euxroj) kaj, por EU-landoj, imposto de 6%.
2010-07-07

Esperanto en ekzameno de angla lingvo

teach1.jpg
La 19-an de junio 2010 okazis la
tutlanda universitata ekzameno de angla lingvo (la plej alta nivelo-6) en Ĉinio. Ĝia aŭdado koncernis Esperanton. Mallonga teksto voĉlegita de du ne-ĉinoj ( unu viro kaj unu virino) prezentis kreinton, evoluon kaj rolon de Esperanto, influon de Ĉinio al Esperanto kaj originon de la Esperantolingvaj vortoj. Aŭskultinte la tekston ekzamenitoj faris respondojn al tri demandoj:1.Kion la parolantoj diras al ni pri Esperanto? 2. Kio estas dirata pri la internacia movado akceli uzadon de Esperanto? 3. Kion la parolantoj diras pri Esperanto en Ĉinio? La teksto, levitaj demandoj kaj resta tempo por respondo de la ekzamenitoj entute daŭris 3 minutojn.

Kelkaj studentoj en Liaoning Universitato, kiuj elektis Esperanton kaj Evoluan Historion de Esperanto kiel nedevigajn studobjektojn, partoprenis la ekzamenon. Poste unu studentino tuj diris tion al la Esperanto-instruistino. Ŝi ĝoje diris: " Dank al partopreno en la Esperanto-kurso de la universitato, tamen estas facile por mi respondis tiujn tri demandojn kvankam mi ne povas kompreni kelkajn vortojn de la teksto."

Mi ne scias ĉu la sama sperto okazis en aliaj universitatoj kiuj enkondukas Esperanton, sed certas, ke oni klare konscias valoron kaj rolon de la Esperanto-ekzisto, kaj per diversaj metodoj aktive disvastigas ĝin. Aliaflanke tio pruvas ke estas signifa funkciigi Esperanto-kurson en altlernejoj.

                              

                    
 Wu Guojiang raportis
 Vic-prezidanto de LEA, Ĉinio
 amikeco999@21cn.com kaj ghemelurboj@yahoo.com.cn

ITALA LINGVO FOR DE PATENTOJ


=============================================================
Romo 05 Julio 2010

KOMUNIKAĴO POR LA GAZETARO

GIORGIO PAGANO: ITALA LINGVO FOR DE PATENTOJ? LA REGISTARO TUJ MOVU KONTRAŬ OLIGOPOLO!
Deklaracio de la Sekretario de la "Esperanto" Radikala Asocio

Ni eksciis per presado, ke la Komisaro Barnier proponas fortranĉi la italan kaj la hispanan el la lingvoj de la nova Eŭropunia Patento Sistemo.

Tamen, la pasinta Decembro oni atingis politikan interkonsenton, de kiu Ronki estis efika proponisto, por ke la itala estos unu el la lingvoj de la eŭropunia sistemo de la patentoj .

Nun Barnier denove trudas trilingvismon al la nova eŭropunia sistemo de la patentoj, alportante motivoj de pragmatismo kaj ŝparo de tradukadaj kostoj.

Tamen, tiu temas pri unuflanka esplorado de la kostoj! Fakte, se estas vero, ke ĝenerale oni malpli elspezos por tradukado por la eŭropunia patento, de la alia flanko okazos diskminacian efikon pri la distribuo de la kostoj. Tiu diskrimiancio malavantaĝos la entreprenojn, kiuj ne havas kiel oficiala lingvo la anglan, la francan aŭ la germanan.

Finfine tiu tradukiĝas en malpliiĝo de la entreprena konkurencokapablo de la italaj entreprenoj kompare al la germanaj, francaj kaj anglaj.
Ne estas ĉio! Akcepti la proponon de Bariner signifas akcepti novan malkreskon de la prestiĝo de la itala lingvo, kiel ilo por la prilaborado kaj transigo de la teknika-scienca scio.

Se oni ne deziras toleri monopolojn, kaj oni volas male savi propran lingvon de la angla koloniado, eksistas nur unu vojon por la demokrata lingva novigo: esperanto kiel teknika pontlingvo.

Ĉiu prezentos patenton en sia propra denaska lingvo, akompanata de Esperanta traduko kiel jura teknika pontlingvo.
2010-07-02

"English-Only Europe?" : Ĉu nur-angla Eŭropo ?

"English-Only Europe ? : Challenging Language Policy" estas la titolo de libro de profesoro Robert Phillipson, kiu aperis ankaŭ en Esperanto : "Ĉu nur-angla Eŭropo ? Defio al lingva politiko".

Faktoj montras, ke la demandopunkto (?) de la titolo estas jam anstataŭigebla per krisigno (!) — ni estas survoje al nur anglalingva Eŭropo :
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html
kiu pli kaj pli kondukas al alpreno de la anglosaksa "modelo" ankaŭ por leĝoj, normoj, ktp, t.e. nur-angla Eŭropo, survoje al koloniiĝo.

Eĉ pli kaj pli ofte la mezurunuoj de la metra sistemo malaperas profite al anglo-saksa mezursistemo : komputil- kaj TV-ekranoj, pneŭmatikoj kaj radoj de bicikloj, konteneroj, ŝprucigiloj por ĝardenado kaj agrikulturo, ktp. Ni memoru, ke Kent Jones batalis ne nur por Esperanto en aviado, sed ankaŭ por alpreno de la metra sistemo.

Ni memoru ankaŭ tiujn vortojn de David Rothkopf  :
"Estas en la ekonomia kaj politika intereso de Usono zorgi ke, se la mondo alprenos komunan lingvon, ĝi estu la angla; ke, se ĝi orientiĝas al komunaj normoj pri telekomunikado, tiuj normoj estu usonaj; ke, se ĝiaj apartaj partoj estas kunligitaj per la televido, la radiofonio kaj la muziko, la programoj estu usonaj; kaj ke, se ellaboriĝas komunaj valoroj, ili estu valoroj en kiuj usonanoj sentu sin komforte."

Sur tiu oficiala retejo de la "European Commisssion"
(Eŭropa Komisiono, nur angle), pri kiu atentigis min Istvan Ertl, diklitera anglalingva titolo indikas : "Your rights as passenger in Europe" (Viaj rajtoj kiel pasaĝeroj en Eŭropo) kun traduko en la ceterajn lingvojn de EU. Sed, ekzistas ligilo nur al anglalingva teksto. Tiun anglalingvan artikolon subskribis Siim Kallas (Estonio), "Vice-President of the Commission, responsible for transport". Se vi emas reagi, jen lia retadreso : CAB-KALLAS-WEB-FEEDBACK @ ec.europa.eu

Istvan prave rimarkigas : "Oni ja pardonpetas pro portempa manko de alilingvaj versioj, sed nur scipovanto de la angla komprenas la pardonpeton. Kaj temas, finfine, pri temo kiu rekte tuŝas amasojn da homoj."

Estas klare, ke anglalingvanoj, ĉu denaskaj aŭ ne, estas ĉiam pli frue kaj pli bone informitaj pri io ajn ol la ceteraj eŭropaj civitanoj. Temas pri diskriminacia politiko, lingva apartismo. Formiĝas lingva kasto, kiu plenumas la direktivojn de Vaŝingtono, relajsitaj pere de Londono.

Brian Barker kaj Ian Fantom (GB) atentigis, siaflanke, pri "raportoj en diversaj gazetoj pri sugesto de la Eŭropa Komisiono malpliigi la nombron de lingvoj, kiujn oni akceptas por EU-patentoj". La listo estas tre longa, jen kelkaj el ili (pri tio la nacilingvaj amasinformiloj raportos evidente kun malfruo):
Observer : http://euobserver.com/9/30402/?rk=1
The Wall Stret Journal : http://online.wsj.com/article/BT-CO-20100701-708205.html
The Enquirer : http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1720228/eu-patents-pulled-line-us
Earth Times : http://www.earthtimes.org/articles/news/332642,patent-costs-shedding-languages.html
Managing Intellectual Property Magazinehttp://www.managingip.com/Article/2622475/EU-patent-proposal-backs-machine-translations.html
Reuters : http://www.forexyard.com/en/news/executive-seeks-to-slash-cost-of-patents-2010-07-01T153851Z-UPDATE-1-EU
Bloomberg Business Week : http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9GMAQE80.htm
The New York Times : http://www.nytimes.com/2010/06/30/business/global/30patent.html
Euroaktiv : http://www.euractiv.com/en/euro/eu-patent-make-or-break-belgian-presidency-news-495567
Serĉado per Google kun la titolo "EU seeks to end European patent impasse" ( liveras multajn pliajn paĝojn.

fonto: Henry Masson (e-mail)

---