Traserĉu tiun blogon

2013-06-29

FEB disponibilizou o Esperanto sem Mestre
O MOVI (Volunários Esperantistas na Internet) do grupo Esperanto@Brazilo tem o prazer de anunciar que a FEB, Federação Espírita Brasileira, possuidora dos direitos autorais do Livro ESPERANTO SEM MESTRE, o disponibilizou na internet no endereço eletrônico supra citado.

Trata-se da versão 9.01 (digital) que corresponde ao texto da versão 6, que foi reeditado até a 9. Foi um trabalho a muitas mãos com digitadores, revisores e técnicos em TI, que nos doaram o seu tempo primoroso para reconstituição eletrônica do texto de imenso valor de Francisco Valdomiro Lorenz e aprimorado por Porto Carreiro Neto.

Outras versões do livro vão ser apresentadas em breve e permitirão aos nossos alunos melhor leitura em diversos meios eletrônicos, como em tablets e smartphones

A comunidade esperantista agradece à FEB e toda a sua diretoria por essa concessão ao mundo esperantista, principalmente, pelo apoio do nosso samideano e diretor da FEB, Affonso Soares.

Amikajn Salutojn

Adonis Saliba

--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-06-25

Kurso pri SKRIBADO en EsperantoAbsolute magistra kurso pri 
SKRIBADO en Esperanto!
Por tiuj, kiu volas fariĝi bona verkisto
en nia internacia lingvo!

3-monata interreta kurso 
kun tre favoraj prezoj por brazilanoj.

Vizitu la paĝon ĉe tiu LIGILO.
Programo MIA AMIKO
Lernu Esperanton kun amikoj
ESPERANTO@BRAZILO 
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil
Twitter: @MiaAmiko

2013-06-24

BEL Informas n-ro 14/2013


BRAZILA ESPERANTO LIGO
BRAZILA ESPERANTO-LIGO
 
n-ro 14/2013
     
  la 23an de junio 2013   23 de junho de 2013  
       
 
         
 
49-a BKE, Florianopolo, 24-28 januaro 2014
 
49º BKE, Florianópolis, 24-28 de janeiro de 2014
 
         
  La Brazila Esperanto-Ligo (BEL) kaj la Loka Kongresa Komitato (LKK) de la 49-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO (49-a BKE) informas, ke kunokazos en la urbo Florianópolis – SC, de la 24-a ĝis la 28-a de januaro 2014 la jenaj kongresoj:

 
  A Liga Brasileira de Esperanto (BEL) e a Comissão Local Organizadora (LKK) do 49º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPERANTO (49º BKE) informam que serão realizados em conjunto na cidade de Florianópolis – SC, de 24 a 28 de janeiro de 2014, os seguintes congressos:  
Florianópolis
  - 49-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO (49-a BKE);

- 34-a BRAZILA ESPERANTISTA JUNULARA KONGRESO (34-a BEJK);

- 12-a INFANA KONGRESETO.
  - 49º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPERANTO (49º BKE);

- 34º CONGRESSO DA JUVENTUDE ESPERANTISTA BRASILEIRA (34º BEJK);

- 12º CONGRESSO INFANTIL.
 
Florianópolis
 
kun la komuna temo: ESPERANTO, KIAL NE? – disvastigado kaj instruo de la lingvo.
  com o tema conjunto: ESPERANTO, POR QUE NÃO? – divulgação e ensino da língua.  
Florianópolis
  Kongresejo

La kongresejo estos CASTELMAR HOTEL (castelmarhotel.com.br), ĉe la adreso Rua Felipe Schmidt, 1260 – Centro – Florianópolis – SC – Brasil.
 
Local do congresso

O congresso ocorrerá no CASTELMAR HOTEL (castelmarhotel.com.br), na Rua Felipe Schmidt, 1260 – Centro – Florianópolis – SC – Brasil.
 
Florianópolis
 
Kiel aliĝi al la kongreso

Aliru la paĝon de la Ligo
(www.esperanto.org.br/
49bke)
 kaj sekvu la instrukciojn pri kiel aliĝi.
 
Como realizar sua inscrição

Acesse a página da Liga (www.esperanto.org.br/
49bke) e siga as instruções para inscrição.
 
LKK
S-ro Airton José, S-ro José Sartori, S-no Senilde, S-ro Antonio Felix kaj S-ro Nilton Goes
 
 
Planu vian gastigadon kaj transporton

Amplestur
(www.amplestur.com.br/
eventos)
, la oficiala turismagentejo de la 49-a BKE estas je dispono por helpi al ĉiuj.

Ni atendas vin en Florianópolis!
 
Planeje sua hospedagem e transporte

A Amplestur  (www.amplestur.com.br/
eventos), a agência oficial de turismo do 49º BKE está a disposição para auxiliar a todos.

Aguardamos você em Florianópolis!
 
  Fernando Maia   Fernando Maia  
         
         
  Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google +   Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google +  
 
Facebook
 
Google Plus
 
         
 
Você já se refiliou à BEL ?
 
FOTO Libroservo
         
  Novaj titoloj disponeblaj en via BEL@Butiko:   Novos títolos disponíveis na sua BEL@Butiko:  
 
Gramatika ABC mempraktikilo, Brusela bubo, La. Cisko kaj Vinjo,  Flugi kun kakatuoj, Aventuroj de Pinokjo, La. Teorio de la vivantaj procezoj kaj  Novaj interpretoj de malnovaj biologiaj temoj
  Ni dankas vian preferon, kaj atendas la momenton ĝui la plezuron plenumi via(j)n valora(j)n mendo(j)n. Bonan legadon!   Agradecemos sua preferência e aguardamos o prazer de atender o seu valioso pedido. Boas leituras!  
 
Francisco Mattos
 
Francisco Mattos
 
Ni laboru kune!
     
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Kunlaborantoj: Affonso Soares, Anna Lobo, Bert Schumann, Diego Ribeiro, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fabio Santos, Fernando Maia, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
 
Sendu kontribuojn al bel.informas@gmail.com
 
     
 
FOTO Email
 
 
   
   
 
 
 

 Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

Fwd: [ VEKI ] Pri Heroldo de Esperanto


Komuniko

Ĵurnalistoj vokataj por reaperigo de "Heroldo de Esperanto"

1. Pro neapero de la historia gazeto "Heroldo de Esperanto" - fondita de Teo Jung en 1920, de mi eldonata kaj honorofice redaktata de mia edzino Ada Sikorska dum pli ol 30 jaroj, mi decidis akcepti la proponon de kelkaj esperantistaj ĵurnalistoj pluaperigi ĝin en reta kaj papera formoj.
 
La decido okazis sen iu ajn financa kondiĉo kaj estas ligita al la postulo, ke la gazeto plue respektu la tradicion kaj principojn al ĝi donitaj de la fondinto kaj de Ada, nome:

-   "Heroldo" estu neŭtrala kaj sendependa rilate al kiu ajn ideologio nemovada kaj movada

-   ĝi objektive informu pri la agado kaj atingoj de la Esperanto-movado  kaj -komunumo en la kampoj de disvastigo kaj utiligo de la internacia lingvo

-   eventuala estonta transdono de la gazeto plu okazu senpage.

 
2. Siaflanke, la novaj eldonantoj dum unu jaro senpage liveros la gazeton al ĉiuj, kiuj informos, ke ili pagis la abonon al la ĝisnuna eldonanto kaj ricevis nek la anoncitajn numerojn nek la koncernan repagon: temas pri la jaroj 2011 (ne aperis 5 numeroj), 2012 (ne aperis 12 numeroj) kaj 2013 (mankas ĉiuj numeroj).
 
3. La novaj eldonantoj kunvokos informan kunvenon dum la UK en Rejkiaviko, sed jam nun  alvokas la sindediĉajn esperantistojn, - ĵurnalistoj, verkemuloj, aktivuloj ĝenerale - anonci al la retadreso heroldodeesperanto@gmail.com sian pretecon kunlabori
 
G. C . Fighiera
Prezidanto de la neprofitcela Asocio "Heroldo de Esperanto, leĝe registrita ĉe la Tribunalo de Pisa*
 
* La Asocio estis renovigita post la forpaso de Ada.
**Kiu deziras ricevi kopion de la originalaj kaj oficialaj dokumentoj pri la antaŭa transdono de la gazeto en 1996 kaj posta publika nuligo en 1998, bonvolu skribi al giancarlo.fighiera@libero.it
Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-06-22

USP...Esperanto II
-- Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-06-20

Fwd: [Esperanto@Brazilo] Fwd: [komitato-de-uea] Fwd: Stipendioj anoncataj por unujara trejnado---------- Forwarded message ----------
From: James Rezende Piton <sudastelaro@gmail.com>
Date: 2013/6/20
Subject: [Esperanto@Brazilo] Fwd: [komitato-de-uea] Fwd: Stipendioj anoncataj por unujara trejnado
To: Esperanto-Brazilo <esperanto_brazilo@yahoogrupos.com.br>


 Stipendioj anoncataj por instruista trejnado!

 Ekde septembro 2013 denove okazos unu-jara instruista trejnado ofertata de la Universitato UAM (Adam Mickiewicz) en Poznano, Pollando, kunlabore kun ILEI, UEA kaj <edukado.net>. La aliĝa limdato por la kurso estas la 10a de aŭgusto; la studjaro komenciĝos en la 14a de septembro per unu-semajna ĉeesta kurso. Informoj pri la kurso troviĝas en nia hejmpaĝo <www.ilei.info>, ĉe <edukado.net>  kaj estis dissendita tra niaj listoj kaj tiuj de UEA. Eblas viziti ankaŭ la esperantlingvan hejmpaĝon ĉe UAM: http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html

ILEI kaj UEA kunlabore

 ILEI (pli precize ĝia Fondaĵo Szerdahelyi) kaj UEA konsentis kontribui po 520 eŭrojn por faciligi la partoprenon de kvar kursanoj. Ili faras tion ĉar la instruista trejnado figuras alte en la prioritatoj de ambaŭ organizoj.

La oferto:

 ILEI kaj UEA ofertos kvar stipendiojn je valoro de 260 eŭroj jare (do €130 semestre), por mildigi la kursokostojn. Tio pli-malpli kovros la kurskoston por B-landano kaj 42% por A-landano. Restas al la kursano kovri la surlokajn kaj vojaĝajn kostojn por la du ĉeestaj sesioj en septembro 2013 kaj februaro 2014 kaj la kurs-fina ekzamenado. La cetera kurso okazas distance, per reta korespondado kaj rete liverendaj taskoj.

 

Kondiĉoj kandidatiĝi por la stipendioj estas plenskribi normalan kurs-aliĝilon trovebla en la retejo donita supre, kaj krome skribi duon- ĝis unu-paĝan kandidatigan tekston kun tri eroj:

 1)  Motivoj por deziri partopreni la kurson

2)  Biografieto pri ĝisnunaj profesiaj kaj esperantistaj agadoj

3)  Intencoj plenumi instruistan laboron kaj gvidi kursojn rezulte de la partopreno.

Tiun tekston oni sendu rete al Ilona Koutny por UAM (kurs-direktoro) <koutny.ilona@gmail.com>, Katalin Kovats (kurs-gvidanto) <katalin.kovats@gmail.com>, Zsófia Kóródy por ILEI <zsofia.korody@esperanto.de>  kaj Claude Nourmont por UEA <moonmont@pt.lu> kiel eble plej baldaŭ, ĝis maksimume la 10a de julio. Tiuj formos grupon kiu prijuĝos la petojn kaj anoncos la rezultojn kadre de la 46a Konferenco de ILEI (12-18 julio). Kaze de fizike skribita peto, sendu al Zsófia Kóródy, ICH, Grubenhagenstr 6, DE-37412 Herzberg-Harz, Germanio.

 

La stipendiaj sumoj estas disponigitaj surloke. Kandidatigo por stipendio estas malferma al ĉiu kiu plenumas la enirkondiĉojn de la kurso, sed ni donos prioritaton al B-landanoj, tiuj sub 35-jaraj, kaj tiuj kiuj plej konvinke skizas kiel ili planas instrui Esperanton dum aŭ post la kurso, pere de la lertoj tie akiritaj.

 Pliaj informoj ekzistas pri la kurso kaj la atingeblo de Poznan (pluraj rabat-flugkompanioj servas la urbon, haveblas rabatbiletoj ĉe fervojoj), kaj la moderprezaj ebloj por tranoktado.

 Ni ĝojos, se iuj Landaj Asocioj de UEA au sekcioj de ILEI pretas aldone oferti proprajn stipendiojn por loĝantoj de siaj landoj, ĉar la projekto de UEA-ILEI certe ne kovros ĉies deziron. Estas ja en iliaj interesoj altigi la kvaliton de la enlanda instruado. 


Kore,


Stefan MacGill
Estrarano de ILEI pri Juna amiko, kurso e125, retejoj, rilatoj kun UEA

__._,_.___
Atividade nos últimos dias:
©º°¨¨°º©©º°¨¨°º© ©º°¨¨°º©©º°¨¨°º© ©º°¨¨°º©©º°¨¨°º©
©º°¨¨°º© ESPERANTO BRAZILO - INTERRETA MOVADO ©º°¨¨°º©
©º°¨¨¨°º©©º°°  http://esperanto.brazilo.org  °°º© ©º°¨¨¨°º©
©º°¨¨°º©FaceBook: http://on.fb.me/esperanto_brazilo©º°¨¨°º©
©º°¨¨°º©©º°¨¨°º© ©º°¨¨°º©©º°¨¨°º© ©º°¨¨°º©©º°¨¨°º©.

__,_._,___--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-06-19

Rejkjaviko-Universala Kongreso de Esperanto

---------- Forwarded message ----------
From: <andreo@rubikon.net.pl>
Date: 2013/6/19
Subject: Lastaj aligheblecoj ghis la 25.06.2013
To:

  INTERNACIA CENTRO pri KULTURO kaj TURISMO

             INTERNACIA KLUBO "ESPERANTOTUR"

                  str. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 10,  85 - 094 BYDGOSZCZ

                TEL/FAX:  052 346-11-51   e-mail: esperanto-turismo@wp.pl

BANK POCZTOWY N-ro KONTO: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4

 

 

 

98 Universala Kongreso de Esperanto – Reykjaviko 20-27.07.2013

kaj 23 Internacia Esperanto Kongreso en Islando – Gronlando 23 IEK

kun vojaĝo 19/20.07 – 27/28.07.2013 kun ebleco partopreni en 98 Universala Kongreso de Esperanto - (98 UK)  kaj 23 Internacia Esperanto Kongreso  - (23 IEK)

 en Reykjaviko kaj fakultativaj ekskursoj tra Islando kaj Gronlando

Temo de la Kongreso:   Insuloj sen izoliĝo - por justa komunikado inter lingvokomunumoj

Vendredo 19.07.2013–Flugoj el Pollando kaj Germanio, Danio al Islando, transfero el flughaveno al hotelo,

tranoktoj en elektita hotelo dum 19/20-27/28.07.2013

Sabato 20.07.2013-promenado tra Centro de Reykjavik inter alie: Parlamento, Nacia Muzeo kaj Islanda Universitata

Librejo kaj Nacia Galerio de  Islando, partopreno en la 8-a Movada Forumo kaj Interkona Vespero .

Dimanĉo  21.07.2013-partopreno en 98 UK kaj promenado tra Reykiavik kaj inter alie vizitoj en preĝejo Hallgrimskirkja  kaj Urbodomo kaj Islanda Nacia Vespero por partoprenantoj  de la 98 UK aŭ vespera promeno tra la ĉefurbo de Islando

Lundo 22.07.2013- partopreno en 98 UK kaj fakultativa ekskurso (D-1 – 150 EURO) al Blua Laguno,  termo-banado, reveno

Mardo 23.07.2013-Partopreno en  98 UK kaj fakultative: (D-7 – 150 EURO) buse kaj prame - al  AKRANES la plej malnova

(de 880j) fishkaptista vilagho  i.a. plaĝo Langisandur  montopinto Akrafjall (572m)  kaj Muzea Centro aŭ  la plej granda

geoterma naĝejo kun termaj banadoj en Reykjaviko, vespere Teatro.

Merkredo  24.07.2013-Fakultative: (D-6 – 300 EURO) –busekskurso (15 horoj – 7 – 22 h.) al  AKUREYRI aŭ vizito en

Reykjaviko al Familia Parko,  zoo-farmo kaj Botanikaj Gardenoj, ev. Popola Muzeo kaj natura rezervejo Heidmőrk

Ĵaŭdo  25.07.2013 - partopreno en 98 UK kaj fakultative: (D-2 – 150 EURO)  Nacia Parko Pingvellir (malnova  Parlamento de Islando - Alping kaj Roko Lőgberg), plej granda lago de Islando - Ingyallavatn kaj Geysir, Strokkur kaj Oraj Akvofaloj  Gullfoss.

Vendredo 26.07.2013-partopreno en 98 UK kaj fakultativaj: Geotermaj naghbanejoj ev. rivero Ellidaár kaj Internacia Arta Vespero.

Sabato 27.07.2013-partopreno en 98 UK de Esperanto en Reykjaviko - Fermo de la  Kongreso kaj forvojaĝoj

27/28.07.2013reflugojn al Pollando kaj Germanio aŭ al Gronlando kaj Danio aŭ hejmen lau aliaj flugoj

ISLANDO – Reykjaviko          

 (98 Universala Kongreso de Esperanto dum 20-27.07.2013)

19/20.07.2013

27/28.07.2013

Varianto IS-1

98 Universala Kongreso de Esperanto en Reykjaviko kun ekskursoj + ev. Gronlando,

Promocia prezo ĝis la 25.06.2013 de 800 EUR + Q de 1000 USD–flugbiletoj el/al Varsovio

pagenda al la konto PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4 

ISLANDIA – REYKJAVIKO

98 Universala Kongreso de Esperanto dum 20-27.07.2013

18/19.07.2013

do 29.07.2013

Varianto ISN-3

98 Universala Kongreso de Esperanto en Reykjaviko kun ekskursoj + ev. Gronlando kun vojaĝo revene al  Varsovio tra Kopenhago au Berlino au hejmen alivoje.

Prezo promocia ĝis la 25.06.2013  - 800 EUR  + Q de  900 USD (flugbiletoj) pagenda al la sama konto PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4

 

ISLANDO – GRONLANDO – 19.07 – 30.07.2013

Kun ebleco partopreni en 98 Universala Kongreso de  Esperanto en Reykjaviko 20–27.07.2013 – varianto ISG-2

Vendredo – 19.07. 2013 – Flugo el Varsovio via Kopenhago al Reykjaviko, transfero al hotelo

Sabato – sabato - 20-27.07.2013 –vizitado de Islando komune lau varianto IS-1  kaj ISN-3 kun ebleco partopreni

en 98 UK de Esperanto – elektita loĝado (8 tranoktoj kun matenmanĝoj) kaj elektitaj  fakultativaj ekskursoj

Sabato -27.07.2013 – flugo el  Reykjaviko al ĉefurbo de Gronlando – NUUK – vizitado kaj tranokto

Dimancho - 28.07.2013 –NUUK–vizitado,flugo el Nuuk al Kangerlussuaq kaj fakultativa ekskurso al glaciejo en Gronlando kaj tranokto

Lundo 29.07.2013 Kangerlussuaq  promeno tra la urbo Kangerlussuaq kaj flugo al Kopenhago, tranokto

Mardo - 30.07.2013 – vizitado de ĉefurbo de Danlando - Kopenhago kaj vespere reflugo al Varsovio

ISLANDO – GRONLANDO

 98 Universala Kongreso de Esperanto dum 20-27.07.2013 + Gronlando  kaj DANIO

19/20.07.2013

ĝis 30.07.2013

98 UK de

 Esperanto

Varianto ISG-2

 

Varsovio–Kopenhago–Keflavik-REYKJAVIKO (98 Universala Kongreso de Esperanto)-NUUK–Kangerlussuaq - KOPENHAGO – Varsovio kun ebleco de ekskursoj tra  Islando kaj i Gronlando kaj vizitado de Kopenhago Promocia prezo ghis la 25.06.2013: 1200 EURO (kun 11 tranoktoj: en Islando-8, Gronlando-2, Danlando-1) au 1800 EURO kun tranoktoj en 4**** hotelo en du-personaj chambroj kun matenmangxoj  + Q flugbiletoj A/ de/al Kopenhago de 1900 USD flugbiletoj B/ de/al Varsovio de 2000 USD, pageblaj al la konto:

PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4

ISLANDO – GRONLANDO

27.07-29.07.2013

4-IG Reykjaviko-Keflavik-NUUK–Kangerlussuaq Prezo: 300 EUR + flugbiletoj de 900 USD

ISLANO – GRONLANDO -DANIO

27.07-30.07.2013

5-IGD Reykjaviko-Keflavik - NUUK – Kangerlussuaq-Kopenhago - vizitado kaj 3 tranoktoj

Prezo:  400 EUR + flugbiletoj de 1800 USD

Ĉiuj prezoj de ĉiuj variantoj validas nur ĝis la 25.06.2013 - estas lastaj eblecoj de flugoj kaj tranoktoj  

Prezoj ne inkluzivas kotizojn  por 98 Universala Kongreso de Esperanto, kiuj estas fakultativaj.

BLANKAJ NOKTOJ 2013 EN ISLANDO kaj GRONLANDO!

 

 

PROGRAMO de FAKULTATIVAJ EKSKURSOJ tra ISLANDO kaj GRONLANDO

kun ĉiĉeronoj en Esperanto kaj pola lingvoj – aliĝoj por ĉiuj ĝis la 25.06.2013

kiuj estos en Reykjaviko dum 22 – 25.06.2013 (ne nur por kongresanoj)

Tago 1: 22.07.2013 Lundo – Busekskurso D1 el hoteloj en Reykjaviko al Blua Laguno(Blue Lagoon) – loko, kiu estas agnoskita kiel unu el miraklo de la mondo. Vi havos okazon relaksi en lazura akvo cxirkauitaj per kampoj de lafo. Sur Lazura Laguno eblas profiti el sauno. Prezo de la fakultativa ekskurso   D1 150 EURO dum horoj 1300 -1700

Tago 2: 23.07.2013 MardoD7 – 150 EURO busvojaĝo dum horoj 1300 -1700 al AKRANES i.a. plaĝo Langisandur,ev.  montopinto Akrafjall (572m)  kaj Muzea Centro, vespere Teatro.

Tago 3: 24.07. 2013 Merkredo  Akureyri D6 Post matenmanĝo autoĉaro prenos Vin kaj transportas al Akureyri daŭras ĉ. 5–6 horoj (tuttage 7 – 22 horoj). Akureyri estas la plej granda urbo de norda  Islando, situata ĉe pitoreska fjordo de Eyjafjörður. Reveno planata vespere. Prezo la fakultativa ekskurso D6 -300 EURO tuttaga busa ekskurso tra okcidenta kaj norda Islando al Akureyri kaj reen.

Tago 4: 25.07.2013 ĴaŭdoOra Rondo D2. – Post matenmanĝo kun loka ĉiĉerono Vi vizitos fenomenan unikecon de islanda naturo. Unua haltejo  Þingvellir – Parlamenta Valo kie estis fondita la unua ĝis nun aganta parlamento. Tiu ĉi loko havas grandan signifon por Islandanoj konsidere historion, geologion kaj naturon. Sekvonta haltejo tio estos gejzera patro, granda neripetebla Geysir kaj lia pli juna kamarado Strokkur – unika aktive kun eksplodanta 15-20 metraj akvo-kolonoj dum 5-7 minutoj. En tiu ĉirkauaĵo ni povas vidi diversajn kotaj marmitoj kaj terurogluglaj varmaj fontoj. ĉi tie troviĝas restauracio, baro kaj vendejo kun memoraĵoj.. Lauvica haltejo Gullfoss – Ora Akvofalo, kiu troviĝas sur la rivero  Hvítá – Blanka  rivero, kiu elfluas el glaciejo situata kelkdek km-jn for.  Majesta Gullfoss konsistas el du 11 kaj 21 metraj kaskadoj.Veturante al Reykjaviko ni admiras ŝanĝantan naturon, veturante tra urbeto Hveragerði, kiu en 2008 jaro estis invadita per forta tertremo.

Opcio – aldone ni povas viziti ĉevalbredejon, kiu proponas ĉevalprezentadojn, tie ankaŭ povas vidi tomataj plantejoj kaj gustumi  islandan ŝnapson en tomato. Prezo  de fakultativaj ekskursoj n-ro  D2–150 EURO dum h. 8.00 – 14.00

La elektitajn fakultativajn ekskursojn  (D1, D2, D6, D7),  - necesas pagi ĝis la 25-an de junio  2013 al nia bankokonto PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4

Ni dankas kaj invitas         

Internacia Klubo ESPERANTOTUR en Bydgoszcz, Pollando
--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko