Traserĉu tiun blogon

2013-06-05

Fwd: BEL Informas


Clique no botão "Exibir conteúdo remoto" para ver as imagens   
 veja essa mensagem em seu navegador

BRAZILA ESPERANTO LIGO

BRAZILA ESPERANTO-LIGO

 

n-ro 13/2013

     
  la 5an de junio 2013   5 de junho de 2013  
       

 

         
 

Raporto de TV Brasil

 

Reportagem na TV Brasil

 
         
  Raporto registrita en unu el la du klasĉambroj de UnB Idiomas/LET kaj en la koncerto de la muzikestro Flávio Fonseca kun la Grupo Takto en la aŭditorio Dois Candangos/UnB.   Matéria gravada em uma das duas salas de aula de Esperanto do UnB Idiomas/LET e no show do maestro Flávio Fonseca com o Grupo Takto no auditório Dois Candangos/UnB.  
  spektu la videon:   assista o vídeo:  

TV Brasil

  Paulo Nascentes   Paulo Nascentes  
         
         
 

Travidebleco de Brazila Esperanto Ligo

 

Transparência da Liga Brasileira de Esperanto

 
         
  La travidebleco de Brazila Esperanto Ligo, rilate al mono ricevita kaj servoj realigitaj, montriĝas necese antaŭ la kunlaborantoj, por garantii daŭrigeblan fluon de rimedoj, kiuj ebligos pli bonan agadon en sia misio por la Esperanto-movado.   A transparência da Liga Brasileira de Esperanto, em relação aos recursos recebidos e a prestação de serviços realizada, mostra-se como uma necessidade, perante os colaboradores, para garantir assim, um fluxo contínuo de recursos, o que possibilitará uma melhor atuação em sua missão perante o movimento esperantista.  

Transparência da Liga Brasileira de Esperanto

  Financaj dokumentoj de BEL disponeblas al publika kontrolo ĉe:
http://esperanto.org.br/
bel/principal-mainmenu-1/documentos.html
  Documentos fiscais da BEL disponíveis para consulta pública em:
http://esperanto.org.br/
bel/principal-mainmenu-1/documentos.html
 
  Evandro Avellar   Evandro Avellar  
         
         
  Revuo Brazila Esperantisto   Revista Brazila Esperantisto  
         
  Nun disponeblas en la reto la lastaj numeroj de la Revuo Brazila Esperantisto ĉe:
http://esperanto.org.br/bel/
principal-mainmenu-1/brazila-esperantisto-mainmenu-110.html

 

  Agora disponível na rede os últimos números da revista Brazila Esperantisto em:
http://esperanto.org.br/bel/
principal-mainmenu-1/brazila-esperantisto-mainmenu-110.html

 

 

Revista Brazila Esperantisto

  Evandro Avellar   Evandro Avellar  
         
         
 

SUMIRE – Sudminasa Renkontiĝo

 

SUMIRE – Encontro sul-mineiro de Esperanto

 
         
  Ĉijara SUMIRE – Sudminasa Renkontiĝo – okazos en la urbo Poços de Caldas! Pli specife ĉe la kultura domo – Instituto Moreira Salles!  
Este ano o SUMIRE – Encontro sul-mineiro de Esperanto - acontecerá na cidade de Poços de Caldas! Mais especificamente na Casa da Cultura – Instituto Moreira Salles!
 

SUMIRE

  La renkontiĝo estos senkosta, kaj ni tre danke bonvenigos ĉiujn kiuj povos partopreni! Krome, ĉiuj povas ankaŭ profitu la okazon por viziti ĉi mirindan urbon de sudminaso!

Pli da informoj ĉe

http://esperantopocosdecaldas.
yolasite.com
 
O encontro será de graça, e todo mundo que puder participar, será muito bem vindo! Além disso, aproveite para conhecer essa belíssima cidade do sul de minas!
 
 
Mais informações http://esperantopocosdecaldas.
yolasite.com
 
 

Anna Lobo

 

Anna Lobo

 
         
         
  VINA – Vintra Aranĝo   VINA – Encontro de Inverno  
         
  Ni, BEJOanoj, multe laboras por organizi VINAn – Vintra Aranĝo! Ni ŝatus tion ke Brazilo havu pliajn aranĝojn per kiuj ni povu persone renkontiĝi kaj kultivi nian amikecon ĉe bela familio de Esperantparolanta komunumo!    Nós da BEJO estamos trabalhando muito na organização do VINA – Encontro de Inverno! Gostaríamos que o Brasil tenha mais encontros em que possamos nos encontrar pessoalmente e cultivar nossa amizade nessa belíssima família da comunidade esperantófona!   

  Do, ni invitas vin partopreni la Unuan VINAN, kiu ĉijare okazos ĉe la Bieno Bona Espero 5Gojaso) de la 18a ĝis la 21a de julio! Pli da informojn ĉe vintraarangxo.wordpress.com   Então convidamos você a participar do primeiro VINA, o qual este ano acontecerá no sítio Bona Espero, de 18 a 21 de julho! Mais informações vintraarangxo.wordpress.com  
         
 

Karina Oliveira

 

Karina Oliveira

 
 
         
  Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google +   Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google +  
 

Facebook

 

Google Plus

 
         

 

Você já se refiliou à BEL ?

 

FOTO Libroservo

  Karaj geesperantistoj,

Subite aperis novaj titoloj sur la bretoj de via BEL@Butiko, kiu ankoraŭ bezonas kreski pli rapide. Rilate tion, ni petas de ĉiu brazila esperantisto fari al si la jenajn demandojn:

  Caro esperantista,

Anunciamos os novos títulos disponíveis em sua BEL@Butiko, que precisa crescer mais rapidamente.
A propósito, pedimos a cada esperantista fazer a si mesmo as seguintes perguntas:
 
         
  Kial nia BEL@Butiko ne kreskas sufiĉe rapide? Kial ĝi ne proponas al ni pli grandan nombron da titoloj, ĉu eldonitaj en Brazilo, ĉu en eksterlando, je pli malaltaj prezoj? Ĉu pro tio, ke la malgrandaj vendoj ne havigas al ĝi sufiĉe da kapablo akiri librojn je pli grandaj kvantoj kaj je bonaj kondiĉoj, por favori al la brazilaj geesperantistoj per granda parto de tiuj kondiĉoj? Ĉu ni ne ŝatas legi?   Por que a nossa BEL@Butiko não cresce mais rapidamente? Por que ela não oferece um número maior de títulos, editados no Brasil ou no exterior, a preços cada vez mais baixos? Será que as pequenas vendas não proporcionam à BEL um capital suficiente para adquirir livros em escala maior, para obter melhores preços e repassá-los, em grande parte, aos esperantistas brasileiros? Será que não gostamos de ler?  
         
  Ĉu ni ne emas fari monatan, du-tri-kvar-sesmonatan investon en la aĉeto de libroj, kiuj riĉigos nian kulturon kaj pligrandigos la kapitaligon de nia centjara BEL? Ĉu ni pasigas grandan parton de nia tempo antaŭ la komputilo kaj forgesas legi E-librojn pri literaturo, religio, politiko, scienco, filozofio kaj tiel plu, el la tuta mondo?

 

  Será que não estaríamos dispostos a investir na aquisição de livros que enriquecerão nossa cultura, na razão de um exemplar mensalmente, ou a cada dois, três, quatro ou seis meses, o que vai ajudar no aumento da capitalização da nossa centenária Liga? Será que estamos passando grande parte do nosso tempo na frente de um computador e nos esquecendo de ler livros de todo o mundo sobre literatura, religião, política, ciência, filosofia etc?  
         
  Ĉu ni forgesas, ke unu el la argumentoj favoraj al Esperanto, kiun ni ofte uzas, estas ĝuste ĝia karaktera eco universaligi la homan kulturon - ĝuste tiu kulturo kiun oni povas facile alproprigi al si pro tio, ke oni scias Esperanton? Ĉu ni ne konscias, ke por tutplena akiro de la reala kapablo partopreni forumojn de monda civitaneco, nia movado devas investi amase en la diskonigado kaj en la instruado?

 

  Estamos esquecendo de que quando argumentamos com alguém em favor do Esperanto falamos sempre no seu caráter de universalizador da cultura
- exatamente essa cultura mundial da qual posso me apropriar com facilidade justo por saber Esperanto? Gente, será que não somos conscientes de que para adquirir com mais plenitude
a real capacidade de participar nos fóruns da cidadania mundial, o nosso movimento precisa investir maciçamente na divulgação e no ensino ?
 
         
  Nu, ĉu ni ne scias, ke por regi nian karan lingvon, pli bone ol porti vortaron en la poŝo estas enkapigi vortojn je agrabla maniero, t.e., pere de legado de bonaj libroj? Fine, kion ni devas fari por atingi la necesan krizan mason kaj kapti la atenton de la politikistoj, entreprenistoj, komunik-medioj, de tiuj, kiuj luktas por pli bona mondo?   Ora,então não sabemos que para dominar a nossa querida língua, melhor do que carregar um dicionário no bolso é colocar palavras em nosso cérebro de maneira agradável, ou seja,lendo bons livros?
Enfim, que fazer para atingir a necessária massa crítica e captar a atenção de políticos, empresários, meios de comunicação, de todos aqueles que lutam por um mundo melhor?
 
         
  Ĉiu samideano bv. mediti pri la respondoj antaŭ ol konsideri la lastan demandon:

Kion oni devas fari por ebligi al BEL ludi sian gravan rolon kiel motoron de la brazila e-movado?

 

  Convidamos os esperantistas a uma profunda análise de suas respostas antes de considerar a última pergunta:
- O que eu devemos fazer, dentro das nossas possibilidades, para que a nossa LBE possa desempenhar com mais força o seu papel de motor do movimento esperantista brasileiro?
 
         
  Jen la titoloj, kiujn vi trovos plidetale ĉe nia adreso:   Eis os referidos títulos, que você pode ver com mais detalhes, no nosso endereço:  

www.belabutiko.esperanto.org.br

         
 1. Littera scripta manet. Serta in honorem Helmar Frank


 


 

 

 1. Afrika medicino mirige efika, La


 


 


 

 1. Fake pri Esperanto kaj Esperanto pri sciencoj


 


 


 

 1. Esperanto - instrumento de fakuloj


 


 


 

 1. Skarlataj veloj, La ora ĉeno, Kurantaj ondoj, Mallongaj rakontoj


 


 


 

 1. Libereco kiel privilegio - Kontrauhistorio de la liberalismo


 


 


 

 1. La kapitalo - unua volumo


 


 


 

 1. La kapitalo – kompakte


 


 


 

 1. Evoluo de socialismo de utopio al scienco, La


 


 


 

 1. Ontologio kaj fremdiĝo nuntempe


 


 


 

 1. Postmoderna maldekstra radikalismo - ĉu vojo al nova estonteco?


 


 

 

  Ni dankas vian preferon, kaj atendas la momenton ĝui la plezuron plenumi via(j)n valora(j)n mendo(j)n. Bonan legadon!   Agradecemos sua preferência e aguardamos o prazer de atender o seu valioso pedido. Boas leituras!  
 

Francisco Mattos

belabutiko@esperanto.org.br

 

Francisco Mattos

belabutiko@esperanto.org.br

 

Ni laboru kune!

     
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Kunlaborantoj: Affonso Soares, Anna Lobo, Bert Schumann, Diego Ribeiro, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fabio Santos, Fernando Maia, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
 
Sendu kontribuojn al bel.informas@gmail.com
 
     
 

FOTO Email

 

 
   
   

www.esperanto.com.br/bel

 

 

 


CC 2013 Brazila Esperanto Ligo,
Brazila Esperanto Ligo
Brazila Esperanto Ligo
DS Ed. Venâncio III Sala 303
Brasília, DF CEP 70.393-902
Brazil

Add us to your address book
Email Marketing Powered by MailChimp
--


Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

No comments:

Post a Comment