Traserĉu tiun blogon

2013-09-28

Fwd: Profitu E-kurson en Interreto, vive - lasta momento por alighi


Profitu E

-kurson en Interreto, okazontan vive - lasta momento por aliĝi

Studu Esperanton kun esperantistoj el diversaj landoj ĉiusemajne, sub zorga gvido de instruistino. Regule parolu, skribu ... restante hejme.

Asocioj, bv. pripensi, ĉu via bulten-redaktanto aŭ instruanto ne bezonas lingve perfektiĝi.
Instruistoj, instigu viajn eks-lernantojn, por kiuj vi ne trovas taŭgan ĉiusemajnan daŭrigan kurson.

Universitata kurso en Interreto por progresintoj. Lernado 6-monata. La kurso komenciĝos en oktobro.

Interesiĝantoj bv. skribi por peti pli da informoj:  

Afable invitas vin 
Jagelona Universitato en Krakovo, Pollando kaj

Maria Majerczak
instruistinoProgramo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

Fwd: [GRAMATIKERO] OL


OL
(conjunção)

Conjunção que exprime diferença. É usada:

1. para iniciar a segunda parte da comparação (superioridade ou inferioridade):
-  Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero. (Melhor um pão sem manteiga que um bolo sem liberdade.)
-  Li ne estas generalo, sed ne malpli valoras ol generalo. ( Ele não é um general, mas não vale menos do que um general.)
- La fiero malutilas pli multe ol la malsato kaj soifo. (O orgulho prejudica muito mais do que a fome e a sede.)

2- para introduzir a diferença entre duas possibilidades, qualidades, etc:
-  Ili eble elektos alian solvon ol ni elektis. (Eles possivelmente escolherão outra solução da que nós escolhemos.)
- Li havas malsaman karakteron ol lia patro. (Ele tem um caráter diferente do pai dele.)

3. para assinalar uma diferença de tempo:
- Antaŭ ol vi venos al mi, li diros al mi la veron. (Antes de você vir a mim, ele me dirá toda a verdade.)
- Antaŭ ol forveturi, li manĝis. (Antes de sair em viagem, ele comeu)
- Lavu la manojn antaŭ ol manĝi.(Lave as mãos antes de comer.)

Notas:

1) A comparação que se segue à conjunção ol tem a mesma forma daquela a qual ela tem relação ( substantivo, adjetivo, infinitivo, etc.).Ela tem, por consequência, a mesma função gramatical na frase:
- Li vin amas pli ol ĉiujn (Ele ama você mais do que ele ama a todos.);
- Li vin amas pli ol ĉiuj. (Ele ama você mais do que todos que a amam.)
- Ŝi konvinkis min pli, ol vi. (Ela me convenceu mais do que você me convenceu.)
Ŝi konvinkis min pli, ol vin. (Ela me convenceu mais do que convenceu você.)

2) Quando as duas comparações não têm a mesma natureza e a segunda é uma proposição completa, esta proposição é iniciada com  ol kiam, ol kie, ol kiom, ol laŭ, se ela tem um sentido de tempo, maneira ou medida:
- Ne elspezu monon pli frue, ol kiam vi ĝin posedas. (Não gaste dinheiro antes que você o possua)
- Mi havas pli bonajn okulojn ol kiel oni pensas. (Eu tenho olhos melhores do que  pensam)
-  La signaloj estas milfoje pli fortaj ol kiom montras la teorio . (Os sinais são mil vezes mais fortes do que mostra a teoria.)
--
GRAMATIKERO em 9/28/2013 07:23:00 AM--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-09-27

Universitata filmita kurso pri astronomio kaj astrofizikoUniversitata filmita kurso: "Enkonduko al astronomio kaj astrofiziko" - en Esperanto!

En la pasinta jaro Amri Wandel, profesoro pri astronomio en Universitato de Jerusalemo, faris Esperant-lingvan prelegserion en kadro de la "Pekina Esperanta Astronomia Kurso-2012".

En la studio de la Ĉina Radio kaj Televido estis faritaj 12 prelegoj, ilia daŭro estis sume ĉirkaŭ 40 studhoroj, kaj pri ili estis faritaj filmaj registraĵoj, kiuj ekde nun estas libere spekteblaj en interreto (post la komenca 10-sekunda ĉina reklamo).

Tiu videa kurso estas modelo-dona ne nur pro tio, ĉar la interesan astronomian fakan enhavon povas utiligi studentoj ie ajn en la mondo - sed ankaŭ pro tio ĉar ĝi montras unu eblan vojon por reala kaj faka aplikado de Esperanto. Gratulon kaj dankon al la organizantoj pro la realigo, kaj ankaŭ al Amri Wandel pro la prelegoj!

Espereble ni baldaŭ havos plurajn tiajn kursojn en kadroj ankaŭ de AIS - aŭ de ISAE...

Urloj (www-adresoj) de ĉiuj 12 partoj de la filmo estas troveblaj en la priastronomiaj paĝoj de Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB: http://www.eventoj.hu/steb/astronomio/index-astronomio.htm

Szilvási László


-----
L.S. / Ret-Info

____________________________________________________________________________
Komentu, korektu, kompletigu la mesaĝon ĉe: http://www.eventoj.hu/retinfo-interaktive.htm


Programo MIA AMIKO
Lernu Esperanton kun amikoj
ESPERANTO@BRAZILO 
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil
Twitter: @MiaAmiko

Gramatikero: NUN

Vizitu  / Visite: gramatikero.blogspot.comNUR


Advérbio / Partícula, que significa " apenas", "somente". É geralmente colocado antes da palavra, que se quer limitar:


-En la ĉambro staras nur kelke da homoj (No quarto estão somente alguns homens).

- Ni havas nur unu buŝon. (Nós temos somente uma boca.)

- Nur aŭskultu! (Apenas escute!)

- Kiom kostas tiuj sandaloj? - Nur dudek realojn! (Quanto custam essas sandálias? - Apenas vinte reais!)

- Mi havis miajn suspektojn, sinjoro; sed nur de ses monatoj mi scias la veron. (Eu tinha minhas suspeitas senhor; mas há apenas seis meses eu sei a verdade.)

- Marta hezitis dum sekundo, sed nur dum sekundo. ( Marta hesitou durante um segundo, somente um segundo.)

- Nur li kaj la ĉielo scias, kion li travivis (Somente ele e o céu sabem o que ele viveu.)

- La mastro kriis tiel laŭte, kiel nur li povis (O patrão gritou tão alto, como só ele podia.)

- La prezentado okazos nur dimanĉe. (A apresentação ocorretá apenas no domingo).

- Laŭdu la tagon nur vespere. (Louve o dia somente ao anoitecer.)


Nota:

Muitas vezes "nur" e "sole" se confudem, mas não têm o mesmo significado:

- Li nur promenis, significa que ele não fez outra coisa a não ser passear.

- Li sole promenis, significa que ele passeou sozinho. Neste sentido a frase tem o mesmo significado de "Nur li promenis", mas é aconselhável usar a expressão " li sole promenis", para facilitar a compreensão.Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-09-07

[GRAMATIKERO] >>> NEK

Nepre vizitu>>>> GRAMATIKERO

NEK

Conjunção usada após uma palavra  negativa e que significa "e também não", "nem".  
- Mi ne renkontis lin, nek lian fraton (Eu não o encontrei, nem  o irmão dele.)
- Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro (Contra o credor não ajuda reclamação nem  choro).
-De hodiaŭ matene mi nenion manĝis nek trinkis (Desde hoje de manhã eu não comi nada nem bebi.)
- Ni ne respondas por liaj konvinkoj, nek agoj, kiel li ne respondas por niaj  (Não respondemos pelas convicções nem ações dele, como ele não responde pelas nossas.)
-Mi ne deziras viajn vestojn, perlojn, ŝtonojn multekostajn, nek vian oran kronon. (Eu não desejo suas roupas, pérolas, pedras caras, nem sua coroa de ouro.)
-  Neniam, nek en la tagoj de sia infanaĝo, ŝi estis feliĉa. (Nunca, nem nos dias de sua infância, ela foi feliz.)

Notoj:

1) Pode-se usar nek  antes de vários elementos ( nek…nek):
- Li estas nek riĉa, nek malriĉa. (Ele não é nem rico, nem pobre.)
-  "Nek eterne daŭras la ĝojoj, nek senfinaj estas la malĝojoj", diras rusa proverbo. (Nem eternamente duram as alegrias, nem infinitas são as tristezas, diz um provérbio russo.)
- Restas nek konsiloj nek konsolo. ( Não restam nem conselhos nem consolo.)

2) Deve-se observar que nek  não pode significar "kaj ankaŭ sen". Não é possível por exemplo:*Ni laboradis sen halto nek ripozo. *Devemos usar: ...sen halto kaj ripozo, ...sen halto kaj sen ripozo ou ...sen halto kaj ankaŭ sen ripozo.

3) Deve-se ter cuidado nas traduções:
  • nem ="nem sempre": traduzir-se-á por ne ĉiam.
Nem sempre participo dos congressos internacionais.— Mi ne ĉiam partoprenas en la internaciaj kongresoj.
  • nem ="nem mesmo": será eĉ ne.
Ele, nem mesmo uma vez, precisou do meu amparo. Li eĉ ne unufoje bezonis mian subtenon.
  • nem ="absolutamente não": tute ne.
Eu nem sabia disso! — Mi ja tute ne sciis pri tio!
  • nem ="também não": ankaŭ ne.
Você sabia disso? Nem eu! — Ĉu vi sciis pri tiu? Ankaŭ mi ne!
--
Postado por Blogger no GRAMATIKERO em 9/07/2013 09:47:00 AM--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko