Traserĉu tiun blogon

2011-02-27

Kultura Festivalo en Bulgarujo

AKADEMIO INTERNACIA DE  LA SCIENCOJ/AIS/-SAN MАRINO
ВСЕМИРНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК- САН МАРИНО/AIS/
СВЕТОВНА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/ AIS/-САН МАРИНО
FILIO  BULGARIO/AIS-BULGARIO/  ФИЛИАЛ- БЪЛГАРИЯ /AIS-БЪЛГАРИЯ/
PREZIDANTO DE AIS- BULGARIO

Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil 0885056469 E-mail:leonov@rozabg.com

Al
Aktivuloj de  la E-movado
 
Estimataj kaj  karaj Geamikoj,

Antaŭ pli  ol 40  jarojn mi kaj kelkaj aktivuloj de  BEJ, dum la jaroj  de  nia  juneco estis fondintoj de Junularaj E-Festivaloj.Bedau^rinde jam pli ol 30 jarojn en nia  lando  ne okazas tiaj  Festivaloj. Nun ,kiel novelektita Prezidanto  de BEA, en la programo de la estonta  BEA-agado mi proponis kelkajn gravajn prioritatojn. Interla proponitaj  prioritatoj estas la kultura  agado kaj agado inter la junularo. Pro tio la Estraro  de  BEA  decidis renovigi la junularajn  Festivalojn.Ni planas ,ke la festivalo estu ne nur  bulgara,sed internacia kaj ĝin povus partopreni ne  nur  gejunuloj, sed ankaŭ aĝuloj.La festivala konkurso estos en grupoj  surbaze de  la aĝo.

Aldone mi  sendas  al Vi la informilon pri la Internacia Festivalo kiu okazos en Karlovo kaj Sopot/ 01-03.2011/ invitante Vin kaj Viajn gekonatulojn partopreni  la Festivalon   Ni estos tre dankemaj al Vi, se  Vi povus informi Viajn gekonatulojn . Via  persona  partopreno kaj la  partopreno de  Viaj  gekonatuloj sendube.kontribuos por la sukceso de nia provo  renovigi  la  Festivalojn.

Kun plej koraj salutoj bondezirante sukcesojn en Via agado

Restas  amike  Via
Prof. Bojidar Leonov
PREZIDANTO  de  BEA
PREZIDANTO  de  AIS- Bulgario
 
==========================================================
 

INTERNACIA FESTIVALO DE E-KANTO,RECITADO,ORATORA KONKURSO
01-03.04.2011 KARLOVO-SOPOT BULGARIO

ORGANIZANTOJ : Bulgara  E- Asocio ,AIS  Bulgario, Intrenacia  Universitato Karlovo
Regionaj komitatoj  de  kulturo-Karlovo , Sopot

KATEGORIOJ por la festivala konkurso-La  premioj por partopreno la konkursan programon estos distribuotaj surbaze de la  aĝo

-I -a grupo-  infanoj  ğis 12 jaraĝaj -
-II- a grupo- gelernatoj  ğis 18 jaraĝaj
-III-a grupo gestudentoj kaj  gejunuloj  ğis 35 jaraĝaj
-IV-a grupo  ağuloj  pli ol 36 jaraĝaj  

En čiu grupo aparte estos distribuo de la premioj por individua kaj grupa partopreno/koruso/

TEMOJ por la ORATORA KONKURSO :

ESPERANTO-la plej bona solvo  de la problemo pri internacia lingvo
ESPERANTO kaj  la EŬROPA UNIO
ESPERANTO kiel rimedo por la interrilato de la homoj
ESPERANTO en la literaturo kaj  poezio
LA TRADUKADO  el nacia lingvo en Esperanton kaj male
ESPERANTO kiel familia lingvo
ESPERANTO en INTERRETO
ESPERANTO en  la hodiaŭa  tuitgloba mondo
ESPERANTO-la  lingvo de la estonta  Eŭropo
KIO estas  por  mi ESPERANTO ?

TRANOKTADO:  en  komuna  loğejo- po 7 euroj por unu tranokto
             en privataj domoj   po  10 euroj por unu tranokto
             en  hoteloj 25-50 euroj por unu tranokto

ALIĜKOTIZO  5 euroj por la partoprenontoj festivalan  programon /por gelernantoj  kaj  gestudentoj la aliğkotizo estas  2  euroj/

10     euroj por  gastoj

INTERKONA VESPERO KUN VESPERMANĜO en restoracio- 8 euroj

FESTIVALA BALO kun komuna vespermanĝo- 12 euroj

POSTFESTIVALA  FERIADO 'KARLOVA PRINTEMPO"/4-11.04.2011/

Ripozado kaj ekskursoj al diversaj  proksimaj  de  Karlovo urboj/Plovdiv Kalofer.Kazanlak Bac^kova  monakejo,Trojan k.a/Sen aparta aliğkotizo .Tranoktado  en komuna  loğejo,privataj  domoj kaj hoteloj  / Rimarko :partoprenontoj la Festivalon kaj la Feriadon kiuj tranoktos en la komuna loĝejo uzos rabaton pagonte 50 eurojn por la  tuta  tranoktado- 10 tranoktoj/

LIMDATO POR RICEVO  DE ALIĜILOJ-   28.03.2011  /La  aliĝkotizoj ,kotizoj por la tranoktoj,vespernanğoj  estas  pageblaj al bankokonto aŭ   surloke, sed la aliĝiloj   devus esti siatempe senditaj por  rezervi  la tranoktojn/

INVITLETEROJ por bezonotaj bulgaraj vizoj – kontaktu tuj kun la Organiza  komitato

ADRESO POR ALIĜO KAJ INFORMOJ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 ESPERINFORM   

Retadreso :  leonov@rozabg.com  /preferinde  skribu rete /

Telefonoj : +359 885056469 /tage kaj  nokte/    +359 335 9 3933/nur vespere/

Numero de la bankokonto :     Bulgario

BG 12 UNCR 9660 4422 0221 08
BIC/SWIFT/ kodo de Uni Credit  Bulbank  UNCRBGSF
Prof. Bojidar Stefanov Leonov
==========================================================

 A L I Ĝ I L O

Nomo……………………………………………………………..Telefono…………………..

Adreso……………………………………………………………………..Naskiğtago………

Mi partoprenos  la Festivalan programon  per kanto JES/NE    recitado JES/NE

oratoran konkurson  JES/NE

Mi deziras tranokti  en  komuna  loğejo JES/NE

                                 privataj domoj   JES/NE

hotelo  JES/NE /la tranoktoj en la hotelo  devus esti antaŭpagitaj sendonte  la sumon al la bankokonto/

Mi deziras partopreni la  interkonan vesperon kun  vespermanğo JES/NE
Mi deziras partopreni la  Festivalan balon kun  vespermanğo JES/NE
Mi deziras partopreni la  Feriadon  "Karlova printempo " JES/NE

……………….2011     Subskribo

 
SENDU LA ALIĜILOJN PREFERINDE TUJ AŬ ĜIS 28.03.2011 !

No comments:

Post a Comment