Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado - AEPA-2011- Bulgarujo - 11-16 de junio 2011                                                                              

AKADEMIO INTERNACIA DE  LA SCIENCOJ/AIS/-SAN MАRINO

ВСЕМИРНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК- САН МАРИНО/AIS/

СВЕТОВНА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/ AIS/-САН МАРИНО
 ФИЛИАЛ- БЪЛГАРИЯ /AIS-БЪЛГАРИЯ/
PREZIDANTO DE AIS- BULGARIO- ПРЕЗИДЕНТ
Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil 0885056469 E-mail:leonov@rozabg.com
                                                                                                          

                                                                  

Ing. Najden Najdenov
Urbestro de komunumo Karlovo
Honora Protektanto de  Simpozio "AEPA
Al   
Aktivuloj de Internacia E-movado                                  
Universitataj profesoroj   
Fakuloj pri interlingvistko
Membroj de A I S
Fakuloj pri diversaj fakoj kaj sciencoj
Fakdeligitoj de UEA
Internaciaj fakaj E-organizaj^oj

Estimata kaj karaj Geamikojj,

                 Dum junio 2010 j  en Karlovo  sukcese estis organizita la II-a Internacia Simpozio "Apliko de Esperanto en la profesia agado "/AEPA/kies organizantoj estis  AIS- Bulgario,Bulgara E- Asocio, Internacia Universitato -Karlovo kaj la Regiona Estraro de la neesperantista  organizo "Scienc-teknika Asocio" en Bulgario.Ĝi estis E-Simpozio, organizita cefe de  la esperantistoj , sed ğin partoprenis ankaŭ scienculoj kaj fakuloj,kiuj ne estas esperantistoj, kiuj prelegis kaj partoprenis la diskutojn čar estis  rekta traduko esperante-nacilingve-esperante.
                  Honora Protektanto de la Simpozio estis ing. Najden Najdenov Urbestro de komunumo Karlovo ,kies persona partopreno la Simpozion kaj  morala helpo kontribuis ankaŭ por ğia sukceso.
                  La Simpozion partoprenis famaj bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj de 12 landoj. Pli ol 130 esperantistoj el 42 landoj sendis salutmesagŭojn bondezirante sukcesan laboron de la simpozio kaj esprimante bedaŭron ,ke pro vizaj kaj oficaj kialoj ne povus persone partopreni.
              La Simpozio ekludis sian rolon por propagando de Esperanto kaj ğia apliko en la profesiaj kontaktoj.Tiamaniere ği sukcese plenumis sian bazan celon- prezenti antaŭ la nesperantistaro,fakuloj tutmonde kaj la oficialuloj,ke la  Internacia  lingvo Esperanto ne estas nur komuna lingvo por babilado ,amuzo kaj  kontaktoj inter la esperantistoj, sed Esperanto povus esti kaj devas esti oficiala lingvo. por kontaktoj kaj kunlaboro en diversaj sciencaj kaj profesiaj fakaj simpozioj .
                 Respondante al la intereso pri la simpozio inter bulgaraj  kaj  eksterlandaj fakuloj ni decidis  denove  organizi la III-an Simpozion -AEPA-2011  kiu okazos  en Karlovo / 11-16.06.2011/ En la programo  de  la Simpozio ni antauvidas  ankaŭ apartajn fakkunvenojn pri interlingvistiko,ekonomio, ekologio, esperantologio, informadiko, komerco , medicino, tekniko k .a. fakoj kies   reprezentantoj partoprenоs  la simpozion.
               Ni estas  dankemaj al ing.Najden Najdenov-Urbestro de komunumo Karlovo , ke li  akceptis nian peton denove esti Honora Protektanto de la Simpozio. Ni esperas , ke lia morala helpo  kaj pozitiva rilato al la internacia E-movado sendube  kontribuos  denove por la sukceso ankau de tiu či Simpozio
              Komprenante  la signifon de  la Simpozio por la kunlaboro en la faka agado,ni proponis al diversaj  FA  de  UEA esti kun  ni kunorganizontoj  de la Simpozio AEPA 2011.Ni estas  tre dankemaj al EEU,EDE,ILEI,IKEF,UNU MONDO, Amikaro Bruno Groning, ke aceptis  nian proponon alvokante siajn membrojn partopreni kaj ni esperas ,ke ankaŭ fakuloj de aliaj FA  aliĝos al nia invito partopreni. Tiamaniere vere la Simpozio plenumos  sian celon  kaj estiĝos multfaka utila aranğo  por la  faka esperantistaro. 
             Havante antaŭvide Vian aktivan fakan agadon kaj sperton mi,nome de la organiza  Komitato  plej afable invitas Vin  kaj Viajn gekolegojn patopreni la Simpozion. Partoprenonte la Simpozion Vi ne estos devigota prelegi-Vi povus partopreni nur la diskutojn
       Oficiala lingvo denove estos Esperanto, sed laborlingvoj  ankaŭ estos  bulgara kaj la lingvoj de la scienculoj kaj fakuloj el diversaj landoj,kiuj ne estas esperantistoj sed partoprenos la seminarion kaj dezirus per Esperanto fari kontaktojn kun gekolegoj-fakuloj.Jam aliĝis famaj bulgaraj fakuloj, scienculoj, universitataj profesoroj, reprezentantoj de nesperantistaj organizajoj,kiuj ne parolas esperante kaj kies prelegoj ni tradukos. Ili dezirus konatiği kaj kunlabori kun gekolegoj en diversaj landoj uzonte Esperanton kiel kontaktlingvo.Ni same petas Vin ,se eblas informi pri nia Simpoziio kaj inviti Viajn gekolegojn en Via Universitato , firmaoj , institutoj, fakaj organizaĵoj , kiuj dezirus partopreni kaj prelegi nacilingve .Vi povus koncize traduki  esperante iliajn prelegojn kaj ankaŭ la diskutojn. Tiamaniere ili ankaŭ povus persone konatiği kun bulgaraj kaj ekstelandaj scienculoj kaj samfakuloj.
    Temoj de la prelegoj-diversaj sciencaj kaj fakaj  prelegoj kunligitaj kun profesia agado de la prelegonto.La prelegonto povos prezenti koncize sian prelegon/ğis 30min/  kaj poste estos diskutoj pri la temo.La plenan tekston de la prelego ni publikiĝos post la simpozio en prelegaro.Ni petas la prelegontojn gis 25.05 sendi al ni resumojn de la prelegoj ,čar ni dezirus disdoni ilin al la partoprenontoj en la komenco de la Simpozio.
   Simpozejo-Internacia Universitato Karlovo.La solena Inaŭguro estos en la urbodomo
   Situo de Karlovo- Karlovo estas  situanta en la centro de Bulgario kaj estas facile atingebla de Plovdivo/60 km/,Sofio/15o km/Burgas , Varna,Ruse
   Antaŭ- aŭ postsimpozia ripozo- Por la dezirontoj ni povus organizi la tranoktadon en Karlovo kaj če la maro tre malmultekoste- Karlovo/7 euroj/ če la maro/10-15 euroj/Por  tiuj kiuj dezirus ripozi en Karlovo/čar kiel mi jam menciis ği estas situanta en la centro de la lando/ ni povus organizi diversajn ekskursojn- al Plovdivo, Bačkova monakejo, Gabrovo, Trojan,Stara Zagora k.a.Por tiuj ,kiuj ŝatas ekskursi al la monto,povus tion fari čiutage, čar Karlovo estas situanta en la centro de la famekonata Roza valo kaj če la piedo de la monto Stara Planina.Ankaŭ post la Simpozio okazos  la Seminario "La  rolo de la religio por la edukado  de la juna generacio".
    Tranoktado- en studenta domo, privataj domoj kaj hoteloj
    Manğado- libervole en proksimaj  manğejoj kaj restoracioj. La nutrado en Bulgario estas tro malmultekosta. En la proksimaj manğejoj kaj  familiaj restoracietoj Vi povus pagi por tag- kaj vespermanğo entute ğis 10-12 euroj.
Aliğo- Ni petas la partoprenontoj   sendi al ni la aliğilojn siatempe. La aliğilojn Vi povus sendi rete al nia retadreso E-mail:leonov@rozabg.com  aŭ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Internacia Simpozio
    Pli detalajn informojn Vi povus ricevi skribante al nia reta aŭ poŝta adreso kaj same telefonante al mi : +359 885056469
     Kun estimo, plej koraj salutoj,atendante Vian pozitivan respondon kaj kun espero renkonti Vin en Karlovo

Restas nome de la Organiza komirtato

Amike Via
Prof. Bojidar Leonov     
PREZIDANTO de AIS-Bulgario
REKTORO de IUK

PREZIDANTO de BEA


INTERNACIA SIMPOZIO
" Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado "AEPA-2011
11-16.06.2011
Karlovo- Sopot
Organizantoj- B E A, AIS- Bulgario,Internacia Universitato Karlovo, EEU,EDE ILEI, IKEF,UNU MONDO,Amikaro Bruno Groning kaj la Regiona Estraro de la neespertantista   organizo "Scienc-teknika Asocio  en Bulgario "
Honoraj protektantoj : ing. Najden Najdenov-Urbestro   de komunumo Karlovo
                                               Veselin Ličev- Urbestro   de komunumo  Sopot
Oficiala lingvo- Esperanto
Laborlingvoj- naciaj lingvoj de la partoprenontoj neesperantistoj
Temoj de la prelegoj-diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj kun la profesia agado de la partoprenonto..
RIMARKO: Tiuj ,kiuj  ne havas eblecon partopreni la tutan Simpozion,povus partopreni nur parte dum preferindaj tagoj
Aliğo-Aliğkotizo-25 euroj 
Limdatopor aliĝo-  30.05.2011
         La aliğkotizo estas pagebla
per nia bankokonto   :      Bulgario
                                         BG 12  UNCR 9660 4422 0221 08
                                         BIC/SWIFT/ kodo de Uni Credit BulbankUNCRBGSF
                                         Prof. Bojidar Stefanov Leonov
 aû surloke.La aliğontoj estas petataj nur sendi la aliğilojn ğis la menciita  limdato.
Kotizoj por unu tranokto-7 euroj/en  studenta domo/ 10 euroj /en privataj domoj25-40 euroj en hoteloj. 
Manğado- libervole en la universitata bufedo kaj proksimaj manğejoj.
Limdato por senditaj resumoj-25.05.2010
Antaû-aû postseminaria ripozo en Karlovo kaj če la Nigra maro-dezirontoj povus ripozi pagonte surloke malmultekostan tranoktadon.
Vizoj- post la aliğpeto ni sendos al la dezirontoj invitilojn por la bulgara vizo.
Adreso por aliğo kaj informoj : rete leonov@rozabg.com
                                           aû    pošte :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 –IUK
                                    telefone :+359 885056469 –prof. Leonov

A L I Ĝ I L O
Nomo………………………………………………………………..
Adreso………………………………………tel…….      E-mail…………..
Mi prelegos JES NE   Temo de la prelego……………………………………
…………………………………………………………………………………
Mi deziras tranokti en :studenta domo  ;privata domo ; hotelo
Mi dezirus ripozi antaû /post  la seminario  JES NE
………………2010                                Subskribo :


Comments

Popular posts from this blog

Bona Espero

Fwd: [Bildoj Kaj Tekstoj] Pleneco post eltondo

Elsendo de Radio Vatikana