Traserĉu tiun blogon

2011-02-27

Jerusalema Libro-Foiro


IMG_1762.JPG
De: Amri Wandel (prezidanto de ELI-Esperanto-Ligo de Israelo)
 
Karaj geamikoj,

Dum la 20-25.2  okazis la 25-a  Internacia Libro Foiro de Jerusalemo – prestigha arnagho kiu okazas chiun duan jaron en la plej granda kongresa cenctro de Jerusalemo – Binjane Hauma. Jam la trian fojon sinsekve ELI havas tie budon de Esperanto-libroj kaj revuoj. Pli ol 40  personoj enskribighis por la Esperanto-kurso baldau malfermota en Jerusalemo kaj centoj interesighis kaj ricevis flugfoliojn pri Esperanto. En la solena malfermo salutis prezidento Shimon Peres, la ministrino pri edukado Limor Livnat kaj la urbestro de Jerusalemo Nir Barkat. Partoprenis ankau  la famaj israelaj verkistoj Meir Shalev kaj  David Grosman.  La 23.2 Amri renkontighis kun la fama itala verkisto Umberto Eco (kiu verkis i.a. pri Esperanto) kaj donacis al li la novan kompaktdiskon de ELI "Kanti Gefratoj Kune" kaj la lastan n-ron de "Israela Esperantisto". Vizitis nian budon eminentaj gastoj kiel la fama israela verkisto A.B. Jehoshua, kiu ankau ricevis donace la KD-n (aldona foto), Salaj Meridor, eksa chefo de la Juda Sohhnut kaj ambasadoro en Usono (kiu rakontis, ke la onklo de lia patro estis fama esperantisto, Emanuel Olsvanger, kiu en la 20aj fondis la E-movadon en Jerusalemo). Pluraj achetis la E-hebrean vortaron de Murjhan,  kaj aliajn varojn. ELI ricevis oferton de eldonejo Minerva ke ili lukse reeldonos la vortarojn de Murjhan, E-hebrea kaj Hebrea-E kaj ofertos en ilia vendejo E-librojn. Dejhoris en la E-budo Joni, Doron, Esti, Jehoshua, Jinon, Gian Piero, Michal kaj shia fratino, Eran, Josi, Shauli kaj Cvi.  Organizis kaj kunordigis: Amri.

Kultura Festivalo en Bulgarujo

AKADEMIO INTERNACIA DE  LA SCIENCOJ/AIS/-SAN MАRINO
ВСЕМИРНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК- САН МАРИНО/AIS/
СВЕТОВНА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/ AIS/-САН МАРИНО
FILIO  BULGARIO/AIS-BULGARIO/  ФИЛИАЛ- БЪЛГАРИЯ /AIS-БЪЛГАРИЯ/
PREZIDANTO DE AIS- BULGARIO

Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil 0885056469 E-mail:leonov@rozabg.com

Al
Aktivuloj de  la E-movado
 
Estimataj kaj  karaj Geamikoj,

Antaŭ pli  ol 40  jarojn mi kaj kelkaj aktivuloj de  BEJ, dum la jaroj  de  nia  juneco estis fondintoj de Junularaj E-Festivaloj.Bedau^rinde jam pli ol 30 jarojn en nia  lando  ne okazas tiaj  Festivaloj. Nun ,kiel novelektita Prezidanto  de BEA, en la programo de la estonta  BEA-agado mi proponis kelkajn gravajn prioritatojn. Interla proponitaj  prioritatoj estas la kultura  agado kaj agado inter la junularo. Pro tio la Estraro  de  BEA  decidis renovigi la junularajn  Festivalojn.Ni planas ,ke la festivalo estu ne nur  bulgara,sed internacia kaj ĝin povus partopreni ne  nur  gejunuloj, sed ankaŭ aĝuloj.La festivala konkurso estos en grupoj  surbaze de  la aĝo.

Aldone mi  sendas  al Vi la informilon pri la Internacia Festivalo kiu okazos en Karlovo kaj Sopot/ 01-03.2011/ invitante Vin kaj Viajn gekonatulojn partopreni  la Festivalon   Ni estos tre dankemaj al Vi, se  Vi povus informi Viajn gekonatulojn . Via  persona  partopreno kaj la  partopreno de  Viaj  gekonatuloj sendube.kontribuos por la sukceso de nia provo  renovigi  la  Festivalojn.

Kun plej koraj salutoj bondezirante sukcesojn en Via agado

Restas  amike  Via
Prof. Bojidar Leonov
PREZIDANTO  de  BEA
PREZIDANTO  de  AIS- Bulgario
 
==========================================================
 

INTERNACIA FESTIVALO DE E-KANTO,RECITADO,ORATORA KONKURSO
01-03.04.2011 KARLOVO-SOPOT BULGARIO

ORGANIZANTOJ : Bulgara  E- Asocio ,AIS  Bulgario, Intrenacia  Universitato Karlovo
Regionaj komitatoj  de  kulturo-Karlovo , Sopot

KATEGORIOJ por la festivala konkurso-La  premioj por partopreno la konkursan programon estos distribuotaj surbaze de la  aĝo

-I -a grupo-  infanoj  ğis 12 jaraĝaj -
-II- a grupo- gelernatoj  ğis 18 jaraĝaj
-III-a grupo gestudentoj kaj  gejunuloj  ğis 35 jaraĝaj
-IV-a grupo  ağuloj  pli ol 36 jaraĝaj  

En čiu grupo aparte estos distribuo de la premioj por individua kaj grupa partopreno/koruso/

TEMOJ por la ORATORA KONKURSO :

ESPERANTO-la plej bona solvo  de la problemo pri internacia lingvo
ESPERANTO kaj  la EŬROPA UNIO
ESPERANTO kiel rimedo por la interrilato de la homoj
ESPERANTO en la literaturo kaj  poezio
LA TRADUKADO  el nacia lingvo en Esperanton kaj male
ESPERANTO kiel familia lingvo
ESPERANTO en INTERRETO
ESPERANTO en  la hodiaŭa  tuitgloba mondo
ESPERANTO-la  lingvo de la estonta  Eŭropo
KIO estas  por  mi ESPERANTO ?

TRANOKTADO:  en  komuna  loğejo- po 7 euroj por unu tranokto
             en privataj domoj   po  10 euroj por unu tranokto
             en  hoteloj 25-50 euroj por unu tranokto

ALIĜKOTIZO  5 euroj por la partoprenontoj festivalan  programon /por gelernantoj  kaj  gestudentoj la aliğkotizo estas  2  euroj/

10     euroj por  gastoj

INTERKONA VESPERO KUN VESPERMANĜO en restoracio- 8 euroj

FESTIVALA BALO kun komuna vespermanĝo- 12 euroj

POSTFESTIVALA  FERIADO 'KARLOVA PRINTEMPO"/4-11.04.2011/

Ripozado kaj ekskursoj al diversaj  proksimaj  de  Karlovo urboj/Plovdiv Kalofer.Kazanlak Bac^kova  monakejo,Trojan k.a/Sen aparta aliğkotizo .Tranoktado  en komuna  loğejo,privataj  domoj kaj hoteloj  / Rimarko :partoprenontoj la Festivalon kaj la Feriadon kiuj tranoktos en la komuna loĝejo uzos rabaton pagonte 50 eurojn por la  tuta  tranoktado- 10 tranoktoj/

LIMDATO POR RICEVO  DE ALIĜILOJ-   28.03.2011  /La  aliĝkotizoj ,kotizoj por la tranoktoj,vespernanğoj  estas  pageblaj al bankokonto aŭ   surloke, sed la aliĝiloj   devus esti siatempe senditaj por  rezervi  la tranoktojn/

INVITLETEROJ por bezonotaj bulgaraj vizoj – kontaktu tuj kun la Organiza  komitato

ADRESO POR ALIĜO KAJ INFORMOJ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 ESPERINFORM   

Retadreso :  leonov@rozabg.com  /preferinde  skribu rete /

Telefonoj : +359 885056469 /tage kaj  nokte/    +359 335 9 3933/nur vespere/

Numero de la bankokonto :     Bulgario

BG 12 UNCR 9660 4422 0221 08
BIC/SWIFT/ kodo de Uni Credit  Bulbank  UNCRBGSF
Prof. Bojidar Stefanov Leonov
==========================================================

 A L I Ĝ I L O

Nomo……………………………………………………………..Telefono…………………..

Adreso……………………………………………………………………..Naskiğtago………

Mi partoprenos  la Festivalan programon  per kanto JES/NE    recitado JES/NE

oratoran konkurson  JES/NE

Mi deziras tranokti  en  komuna  loğejo JES/NE

                                 privataj domoj   JES/NE

hotelo  JES/NE /la tranoktoj en la hotelo  devus esti antaŭpagitaj sendonte  la sumon al la bankokonto/

Mi deziras partopreni la  interkonan vesperon kun  vespermanğo JES/NE
Mi deziras partopreni la  Festivalan balon kun  vespermanğo JES/NE
Mi deziras partopreni la  Feriadon  "Karlova printempo " JES/NE

……………….2011     Subskribo

 
SENDU LA ALIĜILOJN PREFERINDE TUJ AŬ ĜIS 28.03.2011 !

2011-02-25

Nova auxtomata tradukilo el la franca al Esperanto

Tradukilo el la franca al Esperanto
To: ret-info@eventoj.esperanto.hu


Nova aŭtomata tradukilo el la franca al Esperanto
---------------------------------------------------------------


Aperis aŭtomata tradukilo el la franca al Esperanto, libere uzebla ĉe la adreso http://apertium.saluton.dk

La tradukilo estas bazita sur Apertium — rimedaro por konstrui aŭtomatajn tradukilojn, per kiu jam funkcias tradukiloj el la kataluna, hispana kaj angla al Esperanto kaj de Esperanto al la angla. Ĉiujn eblas uzi ĉe la supra adreso. Entute per Apertium funkcias ĝis nun 42 tradukiloj.

Apertium estas programaro malfermfonta kaj libera, same uzanta liberajn datumarojn. Ekzemple por ĉi tiu nova tradukilo el la franca al Esperanto estas ĉefe uzita kiel baza dulingva vortaro la Reta Vortaro, pro tio, ke ĝi estas libere uzebla kaj havas franclingvajn ekvivalenton preskaŭ por ĉiu vorto. La tutan fontokodon kaj lingvan datumaron de Apertium kaj de ties tradukiloj eblas elŝuti el http://sourceforge.net/projects/apertium/

Espereble tiu lanĉo ne nur liveros novan interesan rimedon, sed ankaŭ spronos pliajn homojn ekinteresiĝi pri la kreado de pliaj aŭtomataj tradukiloj aŭ la polurado de la jam ekzistantajn. Unu el la atutoj de Apertium estas, ke ĝia strukturo permesas, ke nefakuloj pri komputila lingvistiko povas evoluigi tradukilojn, kiuj donas kontentigajn rezultojn. Krome, tio, ke Apertium estas malferma, universitate stirata projekto, permesas, ke studentoj evoluigantaj tradukilojn ricevu monhelpojn, ankaŭ se temas pri tradukiloj el kaj al Esperanto. Ekzemple jam du jarojn Apertium ricevis de Guglo po naŭ 5000-dolarajn stipendiojn por studentoj evoluigantaj novaĵojn dum la nord-hemisfera somero. Tiel kredeble denove okazos post nur kelkaj semajnoj. Ĉar esperantistoj bone situas interne de la Apertium-projekto kaj mem Esperanto estas bone konsiderata en ĝi, estas tute eble ricevi stipendion por krei en tri monatoj kernon de tradukilo inter Esperanto kaj (hindeŭropa) lingvo. Cetere, sinanoncintoj ja ricevos la helpon de la cetera Esperanto-grupeto en Apertium. Aliflanke, ne-studentoj estas ja ne malpli bonvenaj en la projekton.

Interesiĝantoj iel kontribui ne hezitu aliĝi al la retlisto http://groups.google.com/group/apertium_eo aŭ eventuale kontaktu hectoralos ĉe gmail.com

Hèctor Alòs i Font,
hectoralos@gmail.com


-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu


=============================================================================
Retposxta novajxservo kun selektitaj E-novajxoj, RET-INFO : http://www.eventoj.hu
=============================================================================.
2011-02-13

Internacia literatura konkurso 'Gorov'

Internacia Esperanta literatura konkurso "Hristo Gorov – Hrima"

Hristo Gorov – Hrima  estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto. Li verkis plurajn librojn, kiuj respegulas la pozitivajn homajn trajtojn: la solidarecon, la batalon por la bono, la strebon por honesta vivo.


Bulgara Esperanto-Asocio anoncas Internacian Esperantan Literaturan Konkurson, kiu okazos en ĉiu tria jaro. En la konkurso povos partopreni verkistoj, poetoj, ĵurnalistoj el ĉiuj landoj.


La konkurso havos la jenajn branĉojn:

 -poezio
 -prozo
 -artikolo

Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per du poemoj, originale verkitaj en Esperanto.


- La noveloj devas esti ĝis 4-paĝaj kaj ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu novelo, originale verkita en Esperanto.

- La poemoj, noveloj kaj la artikoloj devas esti komputile kompostitaj.
- La konkurso ne havas apartan temon.
- La artikoloj estu dediĉitaj al signifa Esperanta aranĝo.

La gajnintoj ricevos signifajn premiojn. La rezultoj estos anoncitaj en monato oktobro 2012.


Bonvolu sendi viajn kontribuojn ĝis la 1-a de septembro 2012 al la retpoŝta adreso: "
modest@abv.bg" aŭ per la tradicia poŝto al la adreso:

Georgi Mihalkov,

"Nadejhda" V, bl. 529 vh. A et. 9 ap. 33,
Sofio – BG-1229, Bulgario.
-----

fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

.
2011-02-04

Kastelo Grezjono - Printempaj kursoj + KER-ekzamenoj

220px-Kastelo_Grezijono_1.jpg

Kulturdomo de Esperanto

Château de Grésillon
49150 Saint-Martin d'Arcé
telefono-respondilo : +33-9.51.64.10.34

Jannick Huet-Schumann prezentas al vi la unuan komunan ILEI/KulturDomo-staghon + sesion de KER-ekzamenoj.

Okazos en la Eo-kastelo
- de la 30a de aprilo ghis la 7a de majo, du kursoj por lerni intense Eon
- la 7a kaj 8a de majo, sesio de KER-ekzamenoj B1 B2 C1 (atentu: chiu nivelo okazos se 10 personoj alighas antau la 15a de aprilo)

La unuan kurson gvidos Christophe Chazarein; la lernantoj de Eo en la lokaj kluboj alighu al tiu kurso (5 horoj tage); ili ekparolos Eon, ili kapablos sukcesi la KER-ekzamenon B1.

La duan kurson gvidos Stefan MacGill (ILEI-prezidanto); la instruantoj kaj instruontoj de Eo en la lokaj kluboj alighu al tiu kurso; ili regos kaj la lingvon kaj la manieron instrui ghin efike, ili kapablos sukcesi la KER-ekzamenon B2.

Klaku sur http://gresillon.org/spip.php?rubrique20

Informoj el retmesaĝo...
From: <jannick.huet@free.fr>
Date: 2011/2/4
Subject: Printempaj kursoj + KER-ekzamenoj 30.04.2011-08.05.2011 !
To: Mekao de Esperantujo <gresillon-informas@googlegroups.com>

Semajno de Internacia AmikecoGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 408
2011-02-04


UEA instigas doni novan elanon al la festado de la lasta plena semajno de februaro kiel Semajno de Internacia Amikeco. Ĉi-jare ĝi pasos de la 20-a ĝis la 26-a de februaro. La tradicio komenciĝis en 1969, kiam okazis la unua SIA laŭ iniciato de la tiama vicprezidanto de UEA, la sveda esperantisto Erik Carlén. La devizo de la Semajno estas "Amikeco trans limoj" kaj ĝia celo estas plifortigi la reciprokajn kontaktojn kaj senton de komuneco inter esperantistoj.

Precipe en la 1970-aj jaroj oni multe festis la Semajnon per specialaj kunvenoj en Esperanto-kluboj kaj sendado de salutkartoj al alilandaj esperantistoj. En multaj lokoj oni ankaŭ sukcesis realigi la deziron de Carlén pri ĝia festado ekster la Esperanto-movado per publikaj kulturaj aranĝoj. En iuj urboj la aŭtoritatoj oficiale aŭspiciis la Semajnon. Kun la paso de tempo la tradicio tamen bedaŭrinde malfortiĝis.

La ĝenerala sekretario de UEA Barbara Pietrzak skribas en la februara numero de la revuo "Esperanto", ke "ekde nun Interreto kaj ĝiaj sociaj portaloj devus kaj povus esti utiligataj por vivigi kaj memorigi tiun pli ol 40-jaran tradicion de la Esperanto-komunumo". Ŝi ankaŭ proponas aldoni al la Semajno kiel novan elementon la Tagon de la Gepatra Lingvo, la 21-an de februaro. "Ni kontaktu en niaj loĝlokoj asociojn de malplimultoj, kiuj nuntempe pro politikaj kaj ekonomiaj motivoj fariĝis firma karakterizaĵo de niaj socioj", ŝi proponas. Kiel bonan ekzemplon ŝi laŭdas Esperanto-klubon de Stokholmo, kiu alproksimiĝis al grupoj de minoritataj linĝvoj kaj komencis krei ligojn kun ili.

En la retejo de UEA troviĝas nun subpaĝo pri la Semajno de Internacia Amikeco . Al virtuala festado de la Semajno oni povas aliĝi en Facebook, kie ĝi havas propran paĝon.


2011-02-01

LIBERA PENSO

2011-01-30

LIBERA PENSO

Tiu filozofio / pensmaniero naskiĝis en Francio, la unua strukturita asocio naskiĝis en la jaro 1848. Ĝi emas fuĝi for de dogmoj kaj proponas uzi raci-kapablon.
Ĝi celas ĉefe apartigon inter shtato kaj eklezio.

Estas liberpensuloj unuopaj  aŭ asocie starigitaj grupoj en 49 landoj de la 5 kontinentoj.
Vidu pri ateismo kaj libera penso en Jarlibro de UEA 2010, paĝon 61
Nia majstro esprimis sin pri la Libera Penso

« Mia projekto de neŭtral-religia kongreso celas ne la kreadon de ia mistika kulto, sed nur la kreadon de oficiala komunumo, al kiu povus aliĝi oficiale iu, kiu ne volas aparteni al ia religio gente-tradicia. Mi dezirus, ke religia liber-penseco [oni neniel devas konfuzi liberpensecon kun ateismo ! Liberpensulo povas esti ateisto, sed li havas la rajton ank aŭ esti deisto] ricevu tian formon, ke ĝi fariĝu ne io efemera, sed fortika kaj hereda. ». El letero de Zamenhof al Sebert - 13-09 1. al Sebert, 13. III. 1913. (w-502)

En  aŭgusto 2011 okazos grava kongreso de la liberpensuloj en Oslo (Norvegio). Tie ili klopodos starigi tutmondan organizon. Do ili alvenos al lingva problemo : kiel komuniki juste kaj efike ? Pro tio ni proponas al vi nun vastskalan lobiadon.
Kompreneble ni estas je via dispono, kaze de demandoj. Jen la ĉefa retejo de Liberpensuloj : http://www.cilalp.org/

Ni afable sugestas al vi, ke vi klopodu trovi en via lando la liberpensulojn kaj sendi al ili informmaterialon pri Esperanto. Tiel, alveninte en Oslo, ili eble venos al konkludo, ke Esperanto estas la plej bona solvo ene de ilia grupo. Ni provu !!

Elkore salutas kaj antaŭdankas

Dominique Simeone     dominique.simeone che laposte.net
Christian Rivière      christian.riviere che laposte.fr
Mirejo Grosjean   mirejo.mireille che gmail.com
(bv forigi la vorton "che" kiu signifas "at" kaj meti helikon sen spacoj)