Traserĉu tiun blogon

2013-10-02

BEL Informas


Clique no botão "Exibir conteúdo remoto" para ver as imagens   
 veja essa mensagem em seu navegador
BRAZILA ESPERANTO LIGO
BRAZILA ESPERANTO-LIGO
Kara ALOISIO SARTORATO
 
n-ro 21/2013
     
  la 2an de oktobro 2013   2 de outubro de 2013  
       
 
         
 
MEC analisa proposta da BEL
 
MEC analisa proposta da BEL
 
         
  En korespondaĵo de 23/9/13 direktita al la asesoro de Interŝanĝo kaj Komunikado de Brazila Esperanto-Ligo (BEL), la direktoro de Historia Dokumentado de la Persona Kabineto de la Prezidantino de la Respubliko, Sr-o Claudio Soares Rocha, informis, ke la poresperanta propono prezentita en publika letero al la Prezidantino Dilma estis transsendita al la Ministerio pri Edukado "por analizo kaj eventualaj procedoj".   Em correspondência de 23/9/13 dirigida ao assessor de Intercâmbio e Comunicação da Liga Brasileira de Esperanto (BEL), o diretor de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal da Presidenta da República, Claudio Soares Rocha, informou que a proposta pró-esperanto constante de carta aberta à Presidenta Dilma foi encaminhada por Ofício do Gabinete ao Ministério da Educação "para análise e eventuais providências".  
  La dokumento jam troviĝas en la 8-a etaĝo de la bloko L de Esplanado de Ministerioj en Braziljo, kun la estro de Kabineto de Ministro Mercadante, Sr-o Luiz Antônio Rebello, kiu baldaŭ estos kontaktata de BEL, kun la celo konatiĝi kun la pozicio de la Ministerio antaŭ unu el la lastatempe plej gravaj proponoj de la E-movado al la brazila registaro (vidu la publikan leteron en: http://www.esperanto-bilinguismo-suficiente.com ).   A documentação já se encontra no 8° andar do bloco L da Esplanada dos Ministérios, com o chefe de Gabinete do Ministro Mercadante, Luiz Antônio Rebello, que em breve será consultado pela BEL, a fim de que se conheça a posição do Ministério perante uma das mais relevantes propostas do movimento esperantista ao governo do Brasil nos últimos tempos (ver a carta aberta em: http://www.esperanto-bilinguismo-suficiente.com ).  
  BEL   BEL  
         
         
 
Libroj por la Estonteco: partnereca projekto BEL/BEJO sukcese efektivigas testdonacon
 
Livros para o Futuro: projeto-parceria BEL/BEJO efetiva doação-teste
 
         
  En alia sukcesa partneraĵo la estraroj de BEL kaj BEJO efektivigis donacon de 20 librojl al la Centra Studenta Biblioteko de la Universitato de Braziljo (BCE/UnB), danke al la partopreno de pluraj donacintoj. Ankoraŭ en testo-fazo, la projekto estis prezentita nur neformale al la komunumo, pere de diskutlistoj, sed ĝi bonoportune estos formaligita kaj sistemigita. Resume la projekto temos pri donaco al bibliotekoj, ĉefe al universitataj bibliotekoj kun aktiveco pri Esperanto, kie pluras junuloj. La libroj estas principe akirotaj en la libroservo de BEL pere de aĉetdonacoj, celante ankaŭ la akiron de monrimedon kaj stok-renovigon flanke de nia libroservo. La nombro kaj kategorio de la libroj devos varii depende de la donacreguloj kaj politiko de la ricevontaj bibliotekoj.   Em mais uma parceria de sucesso, as diretoria da BEL e da BEJO fecharam uma doação de 20 livros à Biblioteca Central dos Estudantes da Universidade de Brasília (BCE/UnB), graças à participação de diversos doadores. Ainda em fase de teste, o projeto foi apresentado à comunidade apenas informalmente, por meio de listas de discussão, mas oportunamente será formalizado e sistematizado. Em resumo, o projeto consiste na realização de doações de livros a bibliotecas, em especial bibliotecas universitárias com atividade de Esperanto onde há um grande número de jovens. Os livros são, a princípio, adquiridos na livraria da BEL por meio de compras-doações, buscando também a aquisição de recursos e movimentação de nosso estoque. O número e a natureza dos livros doados deve variar, a depender das regras e da política de doação das bibliotecas escolhidas.  
Eno/Interior de BCE/UnB. http://bce.unb.br
  La elekto de BCE/UnB por tiu unua testdonaco okazis pro la fakto, ke UnB estas kun fruktodona aktiveco pri Esperanto, por situi en la sama urbo de la sidejo de BEL kaj tamen ne havi riĉan E-kolekton. En tiu ĉi kazo ni elektis donaci 20 librojn (la maksimuma nombro por simpla donaco laŭ la regulon de BCE/UnB), inkluzivante ĉefe lernolibrojn, vortarojn kaj gravajn tradukojn de la monda kaj brazila literaturoj; plejmulte el ili dulingvaj eldonoj aŭ kun originalo/traduko vaste konataj, por utili ilin ankaŭ al la ankoraŭ ne-Esperantoparolanta publiko.   A escolha da BCE/UnB para esta primeira doação-teste deveu-se ao fato de a UnB estar com profícua atividade pró-Esperanto, por estar na mesma cidade da sede da Liga e, apesar disto, contar ainda com poucos livros em Esperanto. Neste primeiro caso, escolhemos 20 livros (este é o número máximo para doações simples na BCE/UnB), contemplando principalmente cursos, dicionários e importantes traduções da literatura mundial e brasileira; sendo a maioria das obras ou bilíngue ou com original ou tradução largamente conhecidos, de modo a ser útil também àqueles ainda não falantes do Esperanto.  
         
  Jen estas la donacataj libroj: La Eta princo (Eo), Kanaano (Eo), Ilustrita metodo de Esperanto (Eo/Pt), Apartaj mondoj: verboj kaj participoj (Eo), Elektitaj poemoj de Castro Alves (Eo), En la komenco estas la vorto (Eo), Gramática completa do Esperanto (Pt/Eo), La Artikolo (Eo/japana), Baza esperanta radikaro (Eo), Bilinguismo (Pt), La duakanonaj libroj, vol. 1 e 2, Lingva Planado kaj Leksikologio (Eo-angla), Brazila Esperanta Parnaso (Eo/Pt), Esperanto em método ilustrado (Eo/Pt), Esperanto para principiantes – com CD (Eo/Pt), Novo dicionário Português-Esperanto (Pt/Eo), Purgatorio (Eo/itala), Anatomia nomenklaturo (Eo/cxina/angla/franca) kaj Bildvortaro en Esperanto (Eo).   São os livros doados: La Eta Princo (Eo), Kanaano (Eo), Ilustrita metodo de Esperanto (Eo/Pt), Apartaj mondoj: verboj kaj participoj (Eo), Elektitaj poemoj de Castro Alves (Eo), En la komenco estas la vorto (Eo), Gramática Completa do Esperanto (Pt/Eo), La Artikolo (Eo/japonês), Baza esperanta radikaro (Eo), Bilinguismo (Pt), La duakanonaj libroj, vol. 1 e 2, Lingva Planado kaj Leksikologio (Eo-inglês), Brazila Esperanta Parnaso (Eo/Pt), Esperanto em método ilustrado (Eo/Pt), Esperanto para principiantes – com CD (Eo/Pt), Novo dicionário Português-Esperanto (Pt/Eo), Purgatorio (Eo/italiano), Anatomia nomenklaturo (Eo/chinês/inglês/francês) e Bildvortaro en Esperanto (Eo).  
         
  BEL kaj BEJO imense dankas al la donacintoj: A. L. S. Araújo, A. A. Filho, C. Bueno, C. Maria, D. Mara, F. Maia Jr., J. R. Piton, J. D. de Alencar, M. Barcelos, M. Eurípedes, N. Lúcia, P. Nascentes kaj R. Pavinski.   A BEL e a BEJO agradecem imensamente aos doadores: A. L. S. Araújo, A. A. Filho, C. Bueno, C. Maria, D. Mara, F. Maia Jr., J. R. Piton, J. D. de Alencar, M. Barcelos, M. Eurípedes, N. Lúcia, P. Nascentes e R. Pavinski.  
         
  La kampanjo por la venonta donaco estos disvastigata ankaŭ pere de via BEL Informas. Ni jam pridecidis la destinon: la Federacia Universitato de Sankta Katarino, kie estas E-kurso kaj por situi en Florianopolo, kongresurbo de nia venonta nacia kongreso. Ni nuntempe studas kun lokanoj pri kiel plej bone efektivigi la donacon. Ade atentu pri viaj venontaj BEL Informas!...   A campanha para a próxima doação será divulgada também por meio de seu BEL Informas. Já decidimos o destino: a Universidade Federal de Santa Catarina, onde há curso de Esperanto e por estar em Florianópolis, cidade que sediará nosso próximo Congresso Brasileiro de Esperanto. Estamos estudando com os responsáveis locais como melhor proceder. Fique atento aos seus próximos números do BEL Informas!...  
  BEL/BEJO   BEL/BEJO  
         
         
 
BEL/BEJK 2014 - Jam pli ol 140 partoprenos: gratulon, RJ, DF kaj SP!
 
BEL/BEJK 2014 - Mais de 140 participarão: parabéns, RJ, DF e SP!
 
         
  Jen estas ĝisdatigita la listo de aliĝintoj en la 49-a BKE kaj la 34-a BEJK: http://esperanto.org.br/bel/brasil-mainmenu-89/49bke.html. Pli ol 140 homoj jam enskribiĝis. RJ (29), DF (28) kaj SP (25) estas la subŝtatoj kun pli da partoprenantoj! MG sekvas kvarapostene (16). Ĉiuj subŝtatoj de la suda regiono havos reprezentantojn, 10 el ili de SC. La fora AM jam estas reprezentata de 5 samideanoj. Mankas al ni amikoj de GO, PE kaj RN, almenaŭ, subŝtatoj kun forta E-movado.   Segue atualizada a lista de inscritos no 49º BKE e 34º BEJK: http://esperanto.org.br/bel/brasil-mainmenu-89/49bke.html. Mais de 140 pessoas já se inscreveram. RJ (29), DF (28) e SP (25) são os estados com mais participantes! MG segue em quarto lugar (16). Todos os estados do sul terão representantes, sendo 10 de SC. O distante AM já está representado por 5 samideanos. Estamos sentindo falta de amigos de GO, PE e RN, pelo menos, estados com um forte Movimento Esperantista.  
  Ni atendas vin ĉiujn! Por aliĝi al BEJK/BKE musklaku ĉi tie:
http://belabutiko.esperanto.org.br/
abonservo/index.php/congresso-e-eventos.html.
  Estamos esperando todos vocês! Para inscrever-se no BEJK/BKE, clique aqui:
http://belabutiko.esperanto.org.br/
abonservo/index.php/congresso-e-eventos.html.
 
  BEJO   BEJO  
         
         
 
Poznano: junulino regresas de trejnado en Pollando dum vojaĝo subvenciita de BEJO
 
Poznan: jovem retorna de treinamento na Polônia em viagem apoiada pela BEJO
 
         
  Karina Oliveira estas nuntempe la sola junulino apogata de la Apoga Fonduso al la Junulo en Poznano, kreita antaŭ kelke da jaroj por subvencii la partoprenon de junuloj en la eble plej grava akademia Esperanto-aktiveco de la nuna epoko. La Universitato Adam Mickiewicz, de la urbo Poznano, oferas postdiploman kurson pri Interlingvistiko instruatan tute en Esperanto, kaj parto el ties studobjektoj formas ankaŭ la Instruistan Trejnadon, en kiu partoprenas Karina.   Karina Oliveira é atualmente a única jovem apoiada pelo Fundo de Apoio ao Jovem em Poznan, criado há alguns anos para subsidiar a participação de jovens na provavelmente mais importante atividade acadêmica em Esperanto da atualidade. A Universidade Adam Mickiewicz, da cidade de Poznan, oferece pós-graduação em Interlinguística ministrada completamente em Esperanto, e parte de suas disciplinas formam também o Treinamento de Professores, do qual Karina participa.  
Karina, samklasanoj kaj profesoroj
  Ŝi ĵus revenis el sia unua sesio (la trejnado konsistas je tri sesioj, do ŝi devos reveni ankoraŭ du fojojn al Poznano) kaj sendis al ni la jenan mesaĝon: "Mi skribas por diri, ke ĉio bone okazis dum la unua sesio en Poznano, kaj mi jam denove estas en Brazilo. Mi ege dankas al BEJO por tiu granda apogo kaj subteno al tiu kurso por mi. Estis mirinda sperto, kaj intensa semajnkurso (vere intensa, kun lecionoj ĉiutagaj de la 9h matene ĝis la 18h...). Mi rakontis al kelkaj personoj pri la subteno de BEJO al mi, kaj ĉiuj vere laŭdis BEJOn por tiom bone subteni sian junularon. Laca kaj feliĉa - Karina".   Ela retornou recentemente de sua primeira sessão (o treinamento é composto de três sessões, então ela precisará retornar ainda duas vezes a Poznan) e nos enviou a seguinte mensagem: "Escrevo para dizer que tudo ocorreu bem durante minha primeira sessão em Poznan, e já estou de novo no Brasil. Agradeço imensamente à BEJO por este grande apoio e subsídio à minha participação neste curso. Foi uma experiência incrível e uma semana intensa de curso (realmente intensa, com lições o dia todo, das 9h às 18h…). Contei a algumas pessoas sobre o apoio da BEJO a mim e todos elogiaram sinceramente a BEJO por tão bem apoiar sua juventude. Cansada e feliz - Karina".  
         
  La unua junulo apogata de la Apoga Fonduso al la Junulo en Poznano estis Leandro Freitas, nuntempe unu el la ĉefaj kontribuantoj de la fonduso. En tiu nova fazo almenaŭ aliaj du junuloj serĉis apogon el la fonduso post la aprobo apogi Karinan, tamen bedaŭrinde ne estis sufiĉe da monforto por subteni pli da junuloj. Atentofrape pli ol 90% de la donacoj venas de homoj malpli aĝaj ol 30 jaroj! La jaraj kostoj por ĉiu junulo estas ĉirkaŭ 5 mil realoj.   O primeiro jovem a apoiado pelo Fundo de Apoio ao Jovem em Poznan foi Leandro Freitas, hoje um de seus principais colaboradores. Nesta nova etapa, pelo menos dois outros jovens recorreram ao Fundo após a aprovação da viagem de Karina, mas infelizmente não havia recursos suficientes para apoiar mais jovens. Curiosamente, cerca de 90% das doações têm vindo de pessoas com menos de 30 anos de idade! Os custos têm sido cerca de 5 mil reais por jovem a cada ano.  
         
  Tiu estas unu plia konkreta ago de BEJO, danke al la malavara apogo de grupo da kontribuantoj. Karina nuntempe bakalaŭriĝas pri Beletro kaj estas Esperanto-instruistino ĉe la Universitato de San-Paŭlo.   Esta é mais uma ação concreta da BEJO, graças ao generoso apoio de um grupo de colaboradores. Karina atualmente é formanda em Letras da USP e professora de Esperanto nessa universidade.  
         
 
Ĉiu ajn monkvanto por kontribui al la fonduso bonvenas. Malgrandaj donacoj estas aparte serĉataj. Iomete de unu, multe por ĉiuj. Por donaci aliru http://belabutiko.esperanto.org.br/
abonservo/index.php/adesao/ades-o-renovac-o-bel.html
 kaj elektu la opcion "Poznan" en la Donacoj-kampo (suba parto de la paĝo).
Ni kore dankas vian kunentuziasmon kaj fidon!
 
Qualquer quantia para colaborar com o Fundo é bem-vinda. Pequenas doações são particularmente apreciadas. O pouco de cada um será o muito de todos. Para doar, acesse
http://belabutiko.esperanto.org.br/
abonservo/index.php/adesao/ades-o-renovac-o-bel.html
 e escolha a opção "Poznan" no campo de Doações (parte inferior da página).
Agradecemos de coração seu entusiasmo e confiança!
 
  BEJO   BEJO  
         
         
 
Pollando: Jagelona Universitato anoncas interretan E-kurson
 
Polônia: Universidade de Jaguelona anuncia curso de Esperanto pela internet
 
         
  "Studu Esperanton kun esperantistoj el diversaj landoj ĉiusemajne, sub zorga gvido de instruistino. Regule parolu, skribu... restante hejme". Tiel anoncas sian kurson la teamo de la Jagelona Universitato, la plej malnova kaj plej bona universitato de Pollando. Tiun kurson ili planas ĉefe por skriba trejnado, sed kun parola disvolviĝo. Ĝi estos universitat-nivela, ege rekomendata por progresantoj, komencintoj, kiuj ne trovas rimedon plu disvolviĝi kaj por Esperanto-redaktantoj.   "Estude Esperanto com falantes de diversos países semanalmente, com auxílio de uma professora. Fale e escreva regularmente… sem sair de casa". Com estas palavras anuncia seu curso a Universidade Jaguelônica, a mais antiga e mais bem conceituada universidade da Polônia. A universidade planeja este curso com foco principalmente em treinamento para a escrita, mas com desenvolvimento paralelo da fala. O curso será de nível universitário, recomendadíssimo para pessoas que querem dar continuidade a seus estudos do Esperanto, mas não encontram um meio para isso - e também para redatores de revistas e boletins em Esperanto.  
 
La kurso komenciĝos en Oktobro kaj estos 6-monata, finiĝonta en Marto. Ĝi okazos vive, kaj tiuj estas lastaj tagoj por aliĝi. Interesatoj bv. peti pli da informoj al esperanto.instruado.
jag.univ.pl@gmail.com .
 
Afable invitas vin Jagelona Universitato en Krakovo.
 
O curso já tem início em outubro e terá duração de seis meses, portanto terminando em março. Ele ocorrerá ao vivo, e estes são os últimos dias para adesão. Para mais informações, interessados devem escrever a
esperanto.instruado.
jag.univ.pl@gmail.com .
Afavelmente os convida a Universidade Jaguelônica na Cracóvia.
 
  Maria Majerczak/professora   Maria Majerczak/professora  
         
         
  En Sankta Katarino: kurso por la tria aĝo   Em Santa Catarina: curso para a terceira idade  
         
  La Esperanto-Kurso por la Tria Aĝo de Federacia Universitato de Sankta Katarino (UFSC) estas okazigata de la Nukleo de Studoj de la Tria Aĝo (NETI) de UFSC kaj okazas en la unua kaj dua semestroj ĉiujare. Ĉi-semestre la kurso komenciĝis en la 19-a de aŭgusto kaj finiĝos ĝis novembro, kun klasoj ĉiulunde, je la 14-a ĝis la 16-a horo. Studantoj de NETI kaj de la komunumo povas aliĝi, se ili aĝas pli ol 60.   O Curso de Esperanto para Terceira Idade da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é promovido pelo Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI) da UFSC e ocorre no primeiro e segundo semestres de cada ano. No presente semestre, a turma foi iniciada em 19/8 e terminará até novembro, com aulas toda segunda-feira, das 14h às 16h. Alunos do NETI ou da comunidade podem se inscrever, desde que tenham mais de 60 anos.  
  Vizitantoj bonvenas kaj povos ĉeesti unu aŭ du lecionojn sen bezono aliĝi. Vizitu http://neti.ufsc.br/atividades  kaj disvastigu!   Visitantes são bem-vindos e poderão assistir a uma ou duas aulas sem necessidade de inscrição. Visite http://neti.ufsc.br/atividades e divulgue!  
  Antonio Felix   Antonio Felix  
         
         
  FORPASO   FALECIMENTO  
         
  La Pernambuka Esperanto-Asocio (PEA) konigas al ĉiuj la forpason de Hamilton Nery dos Santos (1928-2013), elstara esperantisto kies valorajn agojn la loka movado (PEA) subtenas, rekonas kaj dankas.   A Associação Pernambucana de Esperanto (PEA) comunica a todos o falecimento de Hamilton Nery dos Santos (1928-2013), importante esperantista cujas ações valiosas o movimento local (PEA) reconhece com gratidão.  
  Unu el lia plej notindaj faroj estis la aĉeto de la propra sidejo de PEA, em 1994, kiam li estis la ĝia prezidanto. En la 21-an de aprilo 2013 Hamilton ricevis la premion Methódio Maranhão pro sia laŭdinda laboro diskonigi kaj subteni Esperanton en Pernambuko.   Um dos seus mais notáveis feitos foi a compra da sede própria da PEA, em 1994, quando era o presidente da Associação. No dia 21 de abril de 2013, Hamilton recebeu o prêmio Methódio Maranhão por seu louvável trabalho na difusão e no apoio ao Esperanto em Pernambuco.  
  PEA   PEA  
         
         
  Atenton! BEL Informas volas scii: kiuj estas niaj venontaj eventoj?   Atenção! O BEL Informas quer saber: quais são nossos próximos eventos?  
La 7-a ZOMAER sukcese okazis! (BEL Informas n-ro 19)
  Sennombro da eventoj okazas en Brazilo dum la tuta jaro. Parto de la misio de Brazila Esperanto-Ligo estas ilin disvastigi al ĉiuj, kaj BEL Informas estas komunikservo je la dispono de nia tuta komunumo. Sendu al ni novaĵojn pri eventoj en via regiono - miloj da homoj scios pri ili kaj faros ilin sukcesaj pere de nia BEL Informas. Ni atendas!
 
  São inúmeros os eventos de Esperanto no Brasil durante todo o ano. Uma das missões da Liga Brasileira de Esperanto é divulgá-los a todos, e o BEL Informas é um serviço de comunicação que está à disposição de toda a comunidade esperantista. Envie-nos novidades de eventos em sua região - milhares de pessoas poderão inteirar-se deles e garantir seu sucesso por meio de nosso BEL Informas. Estamos aguardando!  
  Teamo de BEL Informas   Equipe BEL Informas  
         
         
         
  Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google +   Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google +  
 
Facebook
 
Google Plus
 
         
 
Você já se refiliou à BEL ?
 
FOTO Libroservo
  Tago de la Infanoj en via BEL@Butiko: donacu libron!   Dia das Crianças em sua BEL@Butiko:  dê um livro de presente!  
         
  Nanatasis - Fascinante conto de fadas traduzido do francês sobre as aventuras de um solitário canoeiro no nordeste norte-americano e o mundo encantador que ele encontra. - por apenas R$ 40!
Infanoj en la Transmondo - Sensível mensagem de cunho espírita, ditado pelo espírito de uma criança ao famoso médium Chico Xavier. - por apenas R$ 15!
La Aventuroj de Pinokjo - Encantador clássico infantil em nova versão em Esperanto - por apenas R$ 28!
Mamutido Miĉjo - Ideal para crianças e iniciantes no estudo do Esperanto. A obra contém textos cujo grau de dificuldade vai aumentando gradualmente. Contém lista de palavras Esperanto-russo. - por apenas R$14!
Kio mankas? - Livreto ilustrado com esquema de aprendizado de palavras, para crianças menores de 10 anos. - por apenas R$ 4!
Ili kaptis Elzan! - Divertido conto de fácil leitura do famoso esperantista Claude Piron, sob o pseudônimo Johán Valano - por apenas R$12!
         
  Rabato "Fonto": ni rekomendas   Promoção "Fonto": recomendamos  
         
Vere aŭ Fantazie (de Claude Piron)
De R$ 15,00 por apenas R$12,00*
*Atenção: o desconto é automaticamente aplicado quando você inserir este e/ou outros livros da Editora Fonto em seu carrinho de compras. E comprando outros livros da mesma editora, o desconto é progressivamente maior!
 
  En tiu ĉi verko Claude Piron, la fama aŭtoro de Gerda malaperis! kaj Ili kaptis Elzan!, organizas por ni siajn rakontojn el diversaj partoj de la mondo, aranĝitaj por laŭgrade plivastigi la vortprovizon. Perfektaj por facila legado kaj riĉigo de la vortokono en Esperanto en pli ol 200 paĝoj. Se vi volas riĉigi vian Esperanto-konon, tiu libro estas por vi!   Nesta obra, Claude Piron, o famoso autor de Gerda malaperis! e Ili kaptis Elzan!, organiza para todos nós seus contos das mais diversas partes do mundo, selecionados de modo a enriquecer gradualmente o vocabulário do leitor. Perfeito para uma leitura fácil e para enriquecimento de nosso conhecimento das palavras do Esperanto em mais de 200 páginas. Se você quer evoluir em seu conhecimento do Esperanto, este livro é para você!  
 
 
 
Francisco Mattos
 
Francisco Mattos
 
Ni laboru kune!
     
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Kunlaborantoj: Affonso Soares, Anna Lobo, Antonio Felix,
Bert Schumann, Carlos Pereira, Diego Ribeiro, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fabio Santos, Fernando Maia, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
 
Sendu kontribuojn al bel.informas@gmail.com
 
     
 
FOTO Email
 
   
   
 
 
 

CC 2013 Brazila Esperanto Ligo,
Brazila Esperanto Ligo
Brazila Esperanto Ligo
DS Ed. Venâncio III Sala 303
Brasília, DF CEP 70.393-902
Brazil

Add us to your address book
Email Marketing Powered by MailChimp
Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

No comments:

Post a Comment