BEL Informas (2015.Jan.08)

 

n-ro 1/2015

   
 la 8an de januaro 2015 8 de janeiro de 2015 
     
     
 De 2014 ĝis tie ĉi... De 2014 até aqui... 
     

 

Foto: lasta BE de 2014 - http://esperanto.org.br/info/index.
php/home/brazila-esperantisto

 
     
 2015 komenciĝis kaj tuta jaro da laborŝancoj por Esperanto, por Brazilo kaj por la homoj malfermiĝas antaŭ ni. Estas tempo revidi, kion ni faris en 2014, kaj pripensi, kion ni povas kaj devas fari en 2015. Estis agoj de BEL kaj BEJO, niaj kaj viaj, en 2014: 2015 começou e um ano inteiro de oportunidades de trabalho pelo Esperanto, pelo Brasil e pelas pessoas abre-se à nossa frente. É momento de rever o que fizemos em 2014 e pensar o que podemos e devemos fazer em 2015. Foram ações da BEL e da BEJO, nossas e sua, em 2014: 
     
 
 • ni sendis 26 eldonojn de BEL Informas (pli ol unu monate, pli ol ni celis) por ĉirkaŭ 2 mil homoj;
 • ni eldonis 4 numerojn de la revuo Brazila Esperantisto, kaj de la numero 350 de BE ni eksendas ĝin ankaŭ retpoŝte al niaj asocianoj;
 • ni dungis funkciulinon por la Sidejo kaj plibonigis la servon al la asocianoj;
 • ni tenis plene funkciantan la vendadon de libroj pere de BEL@Butiko, kun pli ol mil eroj disponeblaj;
 • ni funkciis kiel "peranto" por aliĝoj al UEA/TEJO kaj abono de revuoj el diversaj landoj;
 • asocie kun SEM, ni plifortigis la diskonigadon de la broŝuro MALKOVRU ESPERANTON kaj malmultekostigis ĝin por preskaŭ 1 realo;
 • ni elektis novan estraron de BEJO;
 • kiel BEL kaj BEJO, ni organizis la jenajn eventojn: la 50-a BKE, la 35-a BEJK, la 6-a NOVA kaj la 70-la IJK, kune kun la Kulturlingva Festivalo kaj la Interkultura Vesperfesto de Itaitingo-CE, menciitaj je diversaj amaskomunikiloj de Cearao;
 • kiel BEJO, ni subvenciis la partoprenon de junaj volontuloj en la 70-a IJK, venigis 3 internaciajn muzikistojn krom 4 naciaj muzikgrupoj, kaj okazigis la AMO-seminarion de UEA/TEJO en Fortalezo;
 • ni komencis la unuajn laborpaŝojn de la komisionoj pri Instruado kaj Ekzameno, pri, Eldonado kaj pri Diskonigado;
 • ni renovigis la retejon de la Ligo kaj tenadis la paĝojn de BEL, BEJO kaj aliaj ĉe Fejsbuko;
 • ni diskonigis Esperanton pere de pagitaj reklamoj ĉe Guglo kaj Fejsbuko;
 • ni testis dum la tuta jaro la modelon de intensiva kurso de Prof. Josias por rapida instruado de Esperanto kaj daŭrigis la subvenciojn por junuloj en la postdiplomiĝa programo de la Universitato de Poznano, Pollando;
 • ni vizitis la novan Asocion de Matogroso, en Sorizo/MT, al kiu ni donis pli ol 100 librojn;
 • ni ĉeestis, BEL kaj BEJO, la 3-an ERCOR, en Gojanjo, la 8-an Esperantan Kongreson de San-Paŭlo, la Ekumenan Renkontiĝon de LBV, en Braziljo, la Literaturan Bienalon de Braziljo, kaj apogis la Filmfestivalon "Teo kaj Amo", de Ĉinio;
 • ni restarigis la BEL-Konferencojn, kiuj devas okazi en aprilo 2015;
 • ni starigis kontaktojn kun la Plenuma kaj Leĝdona Potencoj kaj Unuiĝintaj Nacioj pere de la agadoj de la Respondeculo pri Eksteraj Rilatoj, Camboim, kaj de la prezidanto kaj konsilisto de BEJO, respektive Fernando Maia kaj Rafael Zerbetto, kiel Eksteraj Rilatoj de TEJO;
 • ni sendis leteron al la prezidanto de UEA, proponante novan modelon de kontaktoj kun registaroj por mondaj asocioj;
 • ni alĝustigis la jarkotizon, sed la kvanto da membroj estas daŭre la sama, tiel la Ligo atingis ekvilibron financan;
 • kaj ni tenis centjaraĝan institucion de publika utilo, enorde fiske, tribute kaj finance, ĉiam provante plibonigi la nunan staton.
 
 • enviamos 26 edições do BEL Informas (mais de duas/mês, superando a meta) para cerca de 2 mil pessoas;
 • editamos 4 números da revista Brazila Esperantisto e, a partir do número 350 da revista, passamos a encaminhar também por e-mail para os associados;
 • contratamos uma funcionária para a Sede e melhoramos o atendimento aos associados;
 • mantivemos em pleno funcionamento a venda de livros pela BEL@Butiko, com mais de 1000 itens oferecidos;
 • prestamos o serviço de "peranto" para assinaturas de revistas de diversos países e de adesões à UEA/TEJO;
 • em parceria com a SEM, ampliamos a divulgação da brochura DESCUBRA O ESPERANTO e reduzimos o custo a praticamente 1 real;
 • tivemos eleição de nova diretoria da BEJO;
 • como BEL e BEJO, organizamos o 50º BKE, o 35º BEJK, o 6º NOVA e o 70º IJK, juntamente com o Festival de Línguas e Culturas e o Sarau Intercultural de Itaitinga, noticiados em diversos canais da mídia do Ceará;
 • como BEJO, subsidiamos a ida de jovens voluntários ao 70º IJK, trouxemos 3 atrações musicais internacionais ao Brasil, além de 4 atrações nacionais, e realizamos o AMO-seminário da UEA/TEJO em Fortaleza;
 • iniciamos os primeiros passos de trabalho das comissões de Ensino e Avaliação, Editorial e de Divulgação;
 • renovamos o portal da Liga e mantivemos os espaços da BEL, BEJO e outros no Facebook;
 • divulgamos o Esperanto por meio de propagandas pagas no Google e no Facebook;
 • testamos no decorrer do ano um modelo de curso intensivo, de autoria do Prof. Josias, para ensino rápido do Esperanto, e continuamos com as ações de subsídio a jovens no programa de pós da Universidade de Poznan, Polônia;
 • visitamos a nova Associação de Mato Grosso em Sorriso/MT, à qual doamos mais de 100 livros;
 • estivemos presentes, BEL ou BEJO, no 3º ERCOR, em Goiânia, no 8º Congresso de Esperanto de São Paulo, no Encontro Ecumênico da LBV, em Brasília, na Bienal do Livro de Brasília e apoaimos o Festival de Filmes "Chá e Amor", da China;
 • retomamos as BEL-Konferencoj, agendadas para abril/2015;
 • estabelecemos diversos contatos com o Poder Público Executivo e Legislativo e a ONU, com ações do Diretor de Relações Externas, Camboim, e os presidente e conselheiro da BEJO, respectivamente Fernando Maia e Rafael Zerbetto, como Relações Externas da TEJO;
 • encaminhamos carta ao presidente da UEA, propondo um modelo de contato com os governos para as associações mundiais;
 • ajustamos o valor da anuidade e conseguimos praticamente manter o número de associados, trazendo equilíbrio financeiro para a Liga;
 • mantivemos uma instituição com mais de 100 anos e de Utilidade Pública dentro da conformidade fiscal, tributária e contábil, tentando sempre melhorar o estado atual.
 
     
 Ĉio ĉi estis BEL, BEJO kaj ni ĉiuj kune! Tudo isto fomos BEL, BEJO, todos nós juntos! 
     
 BEL/BEJO BEL/BEJO 
     
     
 2015 per brakoj malfermitaj 2015 de braços abertos 
     

 2015 alvenas kaj jam du gravaj eventoj malfermas ĝin. Aliĝu al niaj 50-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj 35-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso, januaro 2015, Rio-de-Ĵanejro. Diversaj kategorioj! 2015 começou e já dois grandes eventos o abrem. Inscreva-se em nossos 50º Congresso Brasileiro de Esperanto e 35º Congresso Brasileiro da Juventude Esperantista, janeiro de 2015, Rio de Janeiro. Diversas categorias! 
     
 Aliĝilo:http://belabutiko.esperanto.org.br/
abonservo/index.php/congresso-e-eventos/50bke.html
 Inscrições:http://belabutiko.esperanto.org.br/
abonservo/index.php/congresso-e-eventos/50bke.html
 
     
 Pliaj detaloj:http://www.esperanto.org.br/kongres
o
 Mais detalhes:http://www.esperanto.org.br/kongres
o
 
     
 BEL/BEJO BEL/BEJO 
     
     
 BKE-BEJK-programo Programa BKE-BEJK 
     

 Jam disponeblas en la kongresa retejo, kio okazos en Rio! Kontrolu! Já está disponível no portal dos congressos o que ocorrerá no Rio! Confira! 
     
 http://esperanto.org.br/info/dok/bk
e/50bke/programo-2015.pdf
 http://esperanto.org.br/info/dok/bk
e/50bke/programo-2015.pdf
 
     
 BEL/BEJO/LKK BEL/BEJO/LKK 
     
     
 6-a NOVA: sukcesa novjariĝo! 6-a NOVA: uma passagem de ano de sucesso! 
     

 6-a NOVA:https://www.facebook.com/novjaraara
ngxo
 6-a NOVA:https://www.facebook.com/novjaraara
ngxo
 
     
 Okazis de la 31-a de decembro ĝis la 4-a de januaro en Arakaĵuo la sesa eldono de la Novjara Aranĝo (NOVA) de BEJO. Junuloj praktikis la lingvon dum vizitis belajn lokojn ĉirkaŭ Arakaĵuo. Fotoj disponeblas en facebook. Aconteceu de 31 de dezembro a 4 de janeiro, em Aracaju, a sexta edição do Evento de Ano Novo (NOVA) da BEJO. Jovens praticaram Esperanto e visitaram diversos lugares em torno de Aracaju. As fotos estão no face. 
     
 Fine BEJO-anoj eksterordinare kunsidis kaj entuziasmiĝis pri la ebloj de 2015! NOVA rezultis novaj membroj kaj remembriĝo, krom laborigo de aktivuloj. Tiun ĉi jaron bone atentu la junularon! No fim, membros da BEJO reuniram-se extraordinariamente e se entusiasmaram com as possibilidades de 2015. O NOVA resultou em novos membros e readesão, além de chamar ao trabalho ativistas. Neste ano, fique atento à juventude! 
     
 BEJO BEJO 
     
     
 2015: Ĉiuj ni kune! 2015: Todos nós juntos! 
     

 Membriĝu aŭ realiĝu. BEL kaj BEJO estas ĉiuj ni kune! Torne-se um membro ou renove sua adesão. A BEL e a BEJO somos todos nós juntos! 
     
 Elektronike:
http://belabutiko.esperanto.org.br/
abonservo/index.php/adesao/ades-o-renovac-o-bel.html
 Formulário eletrônico:
http://belabutiko.esperanto.org.br/
abonservo/index.php/adesao/ades-o-renovac-o-bel.html
 
     
 Alimaniere:
http://www.esperanto.org.br/info/in
dex.php/pages/2013-09-24-08-40-33
 Outras formas:
http://www.esperanto.org.br/info/in
dex.php/pages/2013-09-24-08-40-33
 
     
 BEL/BEJO BEL/BEJO 
     
     
 Raporto pri la Cifereca Disvastiga Kampanjo Relatório da Campanha de Divulgação Digital 
     

 

http://www.esperanto.com.br/digital

 
     
 Ekde januaro nia reklamo aperis 175 mil foje, kaj portis 2.500 aldonajn vizitojn al nia portalo. Desde janeiro nosso anúncio foi exibido 175 mil vezes, e trouxe 2.500 visitas adicionais ao nosso portal. 
     

 Ekde la monato junio, analizante la rezultojn, ni decidis forigi la vorton "esperanto" el la ŝlosil-vortoj, kiuj aperigas la reklamon. Ni pensas, ke ni ne devas konkurenci al aliaj esperantaj portaloj, en la varbado por retumantoj, kiuj jam serĉas pri Esperanto. Nia celo estas homoj, kiuj ankoraŭ ne konas Esperanton, pro tio ni prioritatigis vortojn, kiel "lingvo", "idiomo", "kurso de angla", "internacia lingvo" ktp. A partir do mês de junho, analisando os resultados, optamos por excluir a palavra "esperanto" da lista de palavras-chaves que acionam o anúncio. Entendemos que não devemos competir com outros portais esperantistas, na disputa por internautas que já estão pesquisando sobre o esperanto. Nosso foco são pessoas que ainda não conhecem o Esperanto, por isso demos prioridade a palavras como "língua", "Idioma", "curso de inglês", "língua internacional" etc. 
     
 Kunlaboru ankaŭ vi per R$ 10,00 monate por ke ni povu porti nian mesaĝon dum la tuta monato. Colabore você também com R$ 10,00 mensais para que possamos levar nossa mensagem durante todos os dias do mês. 
     
 www.esperanto.com.br/digital www.esperanto.com.br/digital 
     
 BEL BEL 
     
     
 Atenton! BEL Informas volas scii: kiuj estas niaj venontaj eventoj? Atenção! O BEL Informas quer saber: quais são nossos próximos eventos? 
     
 Sennombro da eventoj okazas en Brazilo dum la tuta jaro. Parto de la misio de Brazila Esperanto-Ligoestas ilin disvastigi al ĉiuj, kaj BEL Informas estas komunikservo je la dispono de nia tuta komunumo. Sendu al ni novaĵojn pri eventoj en via regiono - miloj da homoj scios pri ili kaj igos ilin sukcesaj pere de nia BEL Informas São inúmeros os eventos de Esperanto no Brasil durante todo o ano. Uma das missões da Liga Brasileira de Esperanto é divulgá-los, e o BEL Informas é um serviço que está à disposição de toda a comunidade. Conte-nos de eventos em sua região - milhares poderão inteirar-se deles e garantir seu sucesso com nosso BEL Informas 
     
 Ni atendas viajn informojn! Estamos aguardando! 
     
 Klaku ĉi tie por scii kiel sendi viajn novaĵojn. Clique aqui para saber como enviar suas novidades. 
     
 Teamo de BEL Informas Equipe BEL Informas 
     
     
 Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google + Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google + 
 Facebook Google Plus 
     
 

BEL invitas: vizitu kaj ŝatu nian paĝon ĉe facebook!

 

BEL convida: visite e curta nossa página no face!

 
   

www.facebook.com/brazilaesperantoligo

     

 

Você já se refiliou à BEL?

 

FOTO Libroservo

 Malkovru en via BEL@Butiko Descubra em sua BEL@Butiko 
     
     

 AL BEL-MEMBROJ: POR RICEVI 10%-AN RABATON, PETU VIAN RABAT-KODON ĈE LA ADRESO: AOS MEMBROS DA BEL: PARA TER DESCONTO DE 10% NA COMPRA DE LIVROS, SOLICITE SEU CÓDIGO JUNTO AO ENDEREÇO: 
     
 

belabutiko@esperanto.org.br 

 

 

belabutiko@esperanto.org.br 

 

 
 Vizitu vian virtualan butikon: Visite a sua loja virtual: 

 

www.belabutiko.esperanto.org.br 
 

 

Francisco Mattos 
belabutiko@esperanto.org.br

 

Ni laboru kune!

   
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Kunlaborantoj: Affonso Soares, Ana Ribeiro, Anna Lobo, Antonio Felix, Bert Schumann, Carlos Pereira, Diego Ribeiro, Emmanoel Lima, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fabio Santos, Fernando Maia, Flávio Gomes, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Juliana Evandro, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Marcus Aurelius Farias, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
 
Sendu kontribuojn al bel.informas@gmail.com
 
   
 

FOTO Email

 
  
  

www.esperanto.com.br/bel

 

 

 --

Programo Mia Amiko: http://esperanto.brazilo.org
Twitter: @MiaAmiko

Comments

Popular posts from this blog

Bona Espero

Fwd: [Bildoj Kaj Tekstoj] Pleneco post eltondo

Elsendo de Radio Vatikana