BEL informas

 

n-ro 4/2015

   
 la 31an de januaro 2015 31 de janeiro de 2015 
     
 Niaj 50-a BKE kaj 35-a BEJK sukcese finiĝis! Nossos 50º BKE e 35º BEJK terminaram com sucesso 

 Foto: partoprenintoj organiziĝas por lasta foto Foto: participantes organizam-se para uma última foto. 
     
 Okazis sukcese en Rio-de-Ĵanejro, 23-27/01, niaj naciaj ĉi-jaraj kongresoj, kun ĉirkaŭ 250 partoprenintoj. Akompanu en niaj venontaj BI la gravajn informojn, novaĵojn, lanĉojn kaj rezolucion. Riĉa artikolo aperos ankaŭ en la revuo Brazila Esperantisto. BI gratulas kaj dankas al ĉiuj! Realizou-se com sucesso no Rio de Janeiro, 23-27 / 01, os nossos congressos nacionais deste ano, com cerca de 250 participantes. Acompanhe nos nossos próximos BI as informações importantes, novidades, lançamentos e a resolução. Um rico artigo aparecerá também na revista Brazila Esperantisto. O BI parabeniza e agradece a todos! 
     
 BEL/BEJO BEL/BEJO 
     
 Kaj en 2016: Amazonio! E em 2016: Amazônia! 

 

Foto: Márcio Santos (esq.), presidente da AERJ e do LKK do Rio, entrega a bandeira a Joacir Camboim, presidente do LKK de Manaus. Atrás, Fernando Maia e Evandro Avellar (esq. e dir.), presidentes da BEJO e da BEL.

 
     
 La unuan fojon okazos naciaj E-eventoj en nia norda regiono. La Asembleoj en la 50-a BKE/35-a BEJK finaprobis la okazigon de la 51-a BKE kaj 36-a BEJK en la urbo Manaus, ŝtato Amazonas. Dum la kongresoj jam dekoj da homoj aliĝis. Baldaŭ aperos la elektronika aliĝilo. Restu atenta kaj jam prepariĝu por tiu historia okazo. Laboroj de BEL, BEJO kaj la nova LKK jam komenciĝis! Pela primeira vez serão realizados eventos nacionais de esperanto em nossa região norte. As assembleias do 50º BKE / 35º BEJK aprovaram a realização do 51º BKE e 36º BEJK na cidade de Manaus, estado do Amazonas. Durante o congresso já dezenas de pessoas inscreveram-se. Em breve aparecerá o formulário eletrônico. Fique atento e já esteja preparado para esta ocasião histórica. Os trabalhos da BEL, BEJO e do novo comitê organizador local já começaram! 
     
 BEL/BEJO BEL/BEJO 
     
 BEL al UEA: respondecigi registarojn BEL à UEA: responsabilizar governos 

 Laŭ kompreno de BEL, la E-movado povas unuiĝi ĉirkaŭ la laboro kunrespondecigi la registarojn pri la Internacia Lingvo. Konu la proponon senditan de BEL al UEA en junio/2014, legante la raporton "Kunrespondecigi registarojn pri Esperanto - ĉu ni volas? ĉu ni povas? Kiel?", publikigita ĉe
http://www.esperanto-bilinguis
mo-suficiente.com
. Kion vi pensas pri tio? Analizu, diskutu, engaĝiĝu. Tiu ĉi nia laboro restos aktiva en 2015.
 O movimento esperantista pode unir-se em torno do trabalho de corresponsabilizar os governos pela Língua Internacional. Conheça a proposta enviada pela BEL à UEA em junho de 2014, lendo a matéria "Kunrespondecigi registarojn pri Esperanto - ĉu ni volas? ĉu ni povas? kiel?", publicada em
http://www.esperanto-bilinguis
mo-suficiente.com
. O que você pensa sobre isso? Analise, discuta, engaje-se. Este nossso trabalho continuará firme em 2015.
 
     
 Afonso Camboim Direktoro pri Instituciaj Rilatoj de BEL Afonso Camboim Direktoro pri Instituciaj Rilatoj de BEL 
     
 Ege atendita lanĉo: Fundamento de Esperanto (Brazila Eldono) Lançamento super esperado: Fundamento do Esperanto (Edição Brasileira) 

 Finfine aperis la ege atendita brazila eldono de la Fundamento de Esperanto. Ĝi portas la plej gravan verkon en Esperanto (originale verkita kvinlingve) ankau al la portugala en altkvalita traduko de Túlio Flores kaj en bela eldonado de la Brazila Esperanto Ligo, kiu restarigas sian eldonan agadon. Tiu verko estas havenda por tiuj, kiuj volas elstare regi Esperanton. Akiru nun: Finalmente chegou a super esperada edição brasileira do Fundamento do Esperanto. Ela traz a obra mais importante em Esperanto (originalmente escrito em cinco línguas) também para o português em tradução de alta qualidade de Tulio Flores e bela edição da Liga Brasileira de Esperanto, que retoma suas atividades editoriais. Esta obra é essencial para aqueles que querem um domínio excelente do Esperanto. Adquira agora: 
     
 http://belabutiko.esperanto.or
g.br/index.php/fundamento-de-esperanto-1224.html
 http://belabutiko.esperanto.or
g.br/index.php/fundamento-de-esperanto-1224.html
 
     
 BEL Informas/BEL@Butiko BEL Informas/BEL@Butiko 
     
 Kaj surprize lanĉita novega vortareto! E lançamento surpresa de novíssimo vocabulário! 

 Dum la ĵus okazinta 50-a BKE samideanoj Fernando Pita kaj Maira Nobre lanĉis "Vocabulário Pentalíngue - Kvinlingva Vortareto", kiu enhavas la plej komunajn vortojn ĉiutage uzataj en esperanta, angla, franca, hispana kaj portugala lingvoj. Organizitaj laŭteme kaj belege ilustrita, la uzanto rapide akiras la necesan vortostokon por diversaj situacioj: domo, laboro, lernejo, urba vivo, vestaĵoj ktp. Zorge preparita dum jaroj, tiu vortareto estas bonega ilo ne nur por lerni Esperanton, sed por pere de ĝi aliri al novaj idiomoj! Durante o recém-terminado 50º Congresso Brasileiro de Esperanto, os samideanos Fernando Pita e Maira Nobre lançaram o "Vocabulário Pentalíngue - Kvinlingvan Vortareton", que contém as palavras mais usadas no cotidiano, em Esperanto, inglês, francês, espanhol e português. Organizado por tema e belamente ilustrado, o usuário rapidamente adquire o vocabulário necessário para diversas situações: casa, trabalho, escola, vida urbana, roupas etc. Cuidadosamente preparado durante anos, este vocabulário é uma excelente ferramenta não apenas para se aprender Esperanto, mas para, através dele, chegar a novos idiomas! 
     
 Baldaŭ ĝi aperos en BEL@Butiko. Dume pliaj informoj, kontaktu la aŭtoroj pere de nandopit@uol.com.br. Em breve, na sua BEL@Butiko. Enquanto isso, para mais informações, contate os autores pelo email nandopit@uol.com.br. 
     
 Fernando Pita/BEL@Butiko Fernando Pita/BEL@Butiko 
     
 Francio: Kastelo Greziljono anoncas sian programon kaj serĉas kunlaborantojn por aŭgusto França: Castelo Grésillon anuncia programa de 2015 e procura colaboradores para agosto 

 Kontrolu en: Confira em: 
     
 http://esperantomovado.blogspo
t.com.br/2015/01/kastelo-greziljono-anoncas-sian.html
 http://esperantomovado.blogspo
t.com.br/2015/01/kastelo-greziljono-anoncas-sian.html
 
     
 Adonis Saliba/BEL Informas Adonis Saliba/BEL Informas 
     
 29-a de januaro: Adam Zamenhof 29 de janeiro: Adam Zamenhof 

 La 29-an de januaro oni kunmemoras la 75-an datrevenon de la murdo de Adam Zamenhof, la sola filiĉjo de Ludoviko. Du tagojn post la Internacia Tago, kiu kunmemoras la viktimojn de Holokaŭsto. Pri la esperantistaj viktimoj blogis Javier Guerrero tie ĉi: http://enesperantujo.blogspot.
com.es/2015/01/nomon-eternan-al-ili_27.html
.
 Em 29 de janeiro, rememoramos o 75º aniversário do assassinato de Adam Zamenhof, o único filhinho de Ludoviko. Dois dias depois do Dia Internacional que rememora as vítimas do Holocausto. Sobre as vítimas esperantistas Javier Guerrero postou em seu blogue:http://enesperantujo.blogspot.
com.es/2015/01/nomon-eternan-al-ili_27.html
.
 
     
 Ĉe Hispana E-Federacio oni publikigis artikolon pri tiu malgaja memorigo. Ankaŭ estis kreita artikolo pri li en la hispanlingva Vikipedio. No portal da Federação Espanhola de Esperanto, publicamos um artigo sobre esta triste lembrança. Foi criado também um artigo sobre Adam na Wikipedia em espanhol. 
     
 Informis: Tonjo del Barriohttp://www.delbarrio.eu Informou: Tonjo del Barriohttp://www.delbarrio.eu 
     
 Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google + Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google + 
 Facebook Google Plus 
     
 

BEL invitas: vizitu kaj ŝatu nian paĝon ĉe facebook!

 

BEL convida: visite e curta nossa página no face!

 
   

www.facebook.com/brazilaesperantoligo

     

 

Você já se refiliou à BEL?

 

FOTO Libroservo

 Malkovru en via BEL@Butiko Descubra em sua BEL@Butiko 
     

 AL BEL-MEMBROJ: POR RICEVI 10%-AN RABATON, PETU VIAN RABAT-KODON ĈE LA ADRESO: AOS MEMBROS DA BEL: PARA TER DESCONTO DE 10% NA COMPRA DE LIVROS, SOLICITE SEU CÓDIGO JUNTO AO ENDEREÇO: 
     
 

belabutiko@esperanto.org.br 

 

 

belabutiko@esperanto.org.br 

 

 
 Vizitu vian virtualan butikon: Visite a sua loja virtual: 
www.belabutiko.esperanto.org.br
 

Francisco Mattos 
belabutiko@esperanto.org.br

Ni laboru kune!

   
 

Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo

SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902 
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446

Kunlaborantoj: Affonso Soares, Ana Ribeiro, Anna Lobo, Antonio Felix, Bert Schumann, Carlos Pereira, Diego Ribeiro, Emmanoel Lima, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fabio Santos, Fernando Maia, Flávio Gomes, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Juliana Evandro, Lucas Barbosa, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Marcus Aurelius Farias, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.

 
   
     
 Sendu viajn novaĵojn al BEL informas Envie as suas notícias para o BEL informas 
 Ĉu vi deziras kontribui por la dulingva informilo de BEL kaj BEJO sendante novaĵojn? Se jes, bonvole plenigu la formularon per la necesaj datumoj: Você deseja contribuir com o boletim bilíngue da BEL e da BEJO, enviando novidades? Se sim, por favor preencha o formulário com as informações necessárias: 
 Sendu viajn novaĵojn 
   
 FOTO Email 
Ricevu BEL Informas per via retadreso 
Receba BEL Informas em seu email
 
  
  

www.esperanto.com.br/bel

 

 

--

Programo Mia Amiko: http://esperanto.brazilo.org
Twitter: @MiaAmiko

Comments

Popular posts from this blog

Bona Espero

Elsendo de Radio Vatikana

Tutmonda, NUR SKRIBA ekzamensesio