Traserĉu tiun blogon

2013-02-06

BELinformas


BRAZILA ESPERANTO LIGO
Kara amiko
  la 6an de februaro 2013   6 de fevereiro de 2013  
  Nova BEJO-Ataŝeo elektita   Escolhido o novo adido cultural da BEJO  
         
       
  Nova BEJO-Ataŝeo elektita
Matheus de Lima Pereira, 19-jara brazilano el la subŝtato Rio Grande do Sul, en la sudo de Brazilo, gajnis la premion en la tria konkurso "BEJO-Ataŝeo" (Brazila Esperantista Junulara Organizo), kies celo estas doni al brazila juna esperantisto la oportunon viziti aliajn landojn pere de Esperanto.
  Escolhido o novo adido cultural da BEJO
Matheus de Lima Pereira, 19 anos, brasileiro do Rio Grande do Sul, foi o premiado no terceiro concurso "Adido Cultural da BEJO" (Brazila Esperantista Junulara Organizo), cujo objetivo é dar a um jovem esperantista brasileiro a oportunidade de visitar outros países usando o Esperanto.
 
 
FOTO novo                              adido cultural                              da BEJO
 
  BEJO-Ataŝeo devas gastiĝi eksterlande pere de Pasporta Servo, partopreni en minimume unu junulara evento, prelegi en minimume ses Esperanto-kluboj eksterlande kaj la vojaĝo devas daŭri minimume tri monatoj.   O Adido Cultural da BEJO deve hospedar-se no Exterior por meio do "Pasporta Servo", participar em no mínimo um evento da juventude, fazer palestra em pelo menos seis clubes de Esperanto no Exterior e a viagem deve durar no mínimo três meses.  
         
  Pro la venontjara IJK en Brazilo, la ĉefa misio de Matheus kiel BEJO-Ataŝeo estas venigi homojn al la 70-a IJK kaj por atingi tiun celon li devos prelegi pri Brazilo kaj pri la IJK, samkiel partopreni en esperanto-renkontiĝoj. BEJO-ataŝeo partoprenos en IJK en Israelo kaj de tie iros Eŭropen, kie li restos dum pluraj monatoj.   Como no próximo ano o IJK acontecerá no Brasil, a principal missão do Matheus como Adido da BEJO será angariar participantes ao 70o IJK e para isto ele deverá fazer palestras sobre o Brasil e sobre o IJK, assim como participar em encontros esperantistas. O Adido da BEJO participará do IJK em Israel, de onde irá para a Europa, ficando lá durante alguns meses.  
         
  La konkurso BEJO-Ataŝeo konsistas en du etapoj: en la unua la kandidato devas verki artikolon pri iu difinita temo, kaj poste ĝi devas prelegi pri ĝi dum la Brazila Esperantista Junulara Kongreso (BEJK). La temo de la tria konkurso estis "Esperanto kaj Daŭripoveco".   O concurso "Adido da BEJO" consiste em duas etapas: na primeira o candidato deve escrever um artigo sobre determinado tema e em seguida fazer palestra sobre ele no Congresso Brasileiro da Juventude Esperantista (BEJK). O tema do terceiro concurso foi "Esperanto e desenvolvimento sustentável".  
         
  Kvar kandidatoj disputis la premion kaj ili ĉiuj estas sufiĉe junaj por partopreni la venontan konkurson. La juĝantaro konsistas en reprezentantoj de la junulara kaj de la plenkreskula movadoj.   Disputaram o prêmio quatro candidatos e todos eles são suficientemente jovens para participarem no próximo concurso. A Comissão Julgadora é composta de representantes dos movimentos jovem e adulto.  
         
  Du brazilanoj jam vojaĝis eŭropen kiel BEJO-Ataŝeo: Lucas Vignoli Reis, en 2006, kaj Dominique Vieira, en 2008. Pro manko da mono en la fonduso Junularo de BEJO, kiu subtenas la vojaĝon de BEJO-ataŝeo, nur en 2012 eblis lanĉi la konkurson por la tria fojo. Nuntempe Lucas estas LKK-ano de la venontjara IJK kaj Dominique estas redaktisto de la revuo Teleskopo.   Dois brasileiros já viajaram à Europa como Adido Cultural BEJO: Lucas Vignoli Reis, em 2006, e Dominique Vieira, em 2008. Por falta de dinheiro no "Fundo "Juventude", que financia a viagem do Adido Cultural, só em 2012 foi possível lançar a terceira edição do concurso. Atualmente Lucas é membro da Comissão Organizadora do Congresso Internacional Jovem do próximo ano e Dominique é redator da revista "Teleskopo".  
         
 
Ĉiuj povas kunlabori per depono en la banka konto de BEL, informante al bel@esperanto.org.br ke la donaco estas por la  "Junulara Fonduso". Ankaŭ eblas donaci per BEL@Butiko en la aliĝilo. Pliajn informojn vi povas ricevi per la retadreso:
Rafael Zerbetto
prezidanto de BEJO
  Todos podem colaborar por depósito em conta bancária da BEL, informando a bel@esperanto.org.br que a doação é para o "Fundo Juventude". Também é possível doar pelo formulário da BEL@Butiko. Mais informações pelo endereço:
Rafael Zerbetto
presidente da BEJO
 
         
       
 
FOTO EASP Kuriero
 
  USP plu gastigas Esperanto-kurson
La Interfaka Centro pri Lingvoj de la Universitato de San-Paŭlo (USP) anoncas novan enkondukan kurson de Esperanto. La lecionoj okazos marde kaj ĵaŭde, de la 14h ĝis la 16h, sub la gvido de la studentino pri Beletro, Karina Oliveira.
  USP oferece outro curso de Esperanto

O Centro Interdisciplinar de Letras da Universidade de São Paulo (USP) anuncia um novo curso introdutório em Esperanto. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h, sob a orientação da aluna de Letras, Karina Oliveira.
 
 
FOTO                              Karina                              Oliveira    FOTO USP
 
  La 3-monata kurso komenciĝos la 5an de marto 2013, kaj interesiĝantoj povos aliĝi plej malfrue ĝis la 22a de februaro. Pliaj informoj legeblas en la retejo de la Fakultato pri Filozofio, Beletro kaj Homsciencoj de USP.
Por legi intervjueton pri ĉi tiu promesdona iniciato musklaku ĉi tie
  O curso de 3 meses começará em 5 de março de 2013, e os interessados podem se inscrever no máximo até o dia 22 de fevereiro. Mais informações estão disponíveis na página da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Para ler pequena entrevista sobre esta iniciativa promissora clique aqui
 
         
       
  Kuba Esperanto-renkontiĝo
De la 13-a ĝis la 17-a de marto 2013, okazos en Havano la grava evento Kuba Esperanto-Renkontiĝo, kun la partopreno de pluraj esperantistoj el Eŭropo.
  Encontro de Esperanto de Cuba
De 13 a 17 de março de 2013, ocorre em Havana o importante Encontro de Esperanto de Cuba, com a participação de vários esperantistas europeus.
 
FOTOT                              Havano - Kubo
  S-ro Miguel Ángel González Alfonso, prezidanto de Esperanta Klubo "La Najbaroj", invitas brazilaj esperantistoj por ĉeesti tiun okazintaĵon. La interesatoj povas trovi pli da klarigoj sendante mesaĝon al vladmir@expocuba.palco.cu   Miguel Ángel González Alfonso, presidente do Clube de Esperanto "Os Vizinhos", convida os esperantistas brasileiros para participarem desse evento. Quem se interessar pode obter mais informações mandando mensagem para vladmir@expocuba.palco.cu  
     
 
FOTO Você já se refiliou à BEL ?
 
FOTOT Libroservo
FOTO Libroservo   FOTO Libroservo FOTO Libroservo
 
     
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva Bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Redakcio: Emilio Cid, Eurípedes Alves Barbosa, Evandro Avellar, Fernando Maia, Paulo Nascentes, Rafael Zerbetto.
www.esperanto.com.br/bel
 
Envie contribuições para bel.informas@gmail.com
 
Ricevu BEL Informas en via retadreso         Receba BEL Informas em seu email
 


CC 2013 BRAZILA ESPERANTO LIGO,
BEL Informas
BRAZILA ESPERANTO LIGO
SDS Ed. Venâncio III Sala 303
Brasília, DF 70.393-902
Brazil

Add us to your address book
Email Marketing                        Powered by MailChimp

--

.... Esperanto, mia lingvo, minha língua!

Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org

No comments:

Post a Comment