Traserĉu tiun blogon

2013-04-06

BEL Informas - nro 10/2013


Clique no botão "Exibir conteúdo remoto" para ver as imagens   
 veja essa mensagem em seu navegador

BRAZILA ESPERANTO LIGO

BRAZILA ESPERANTO-LIGO
Kara ADONIS MARCELO SALIBA
 

n-ro 10/2013

     
 la 6an de aprilo 2013  6 de abril de 2013  
       

 

         
 

Karnavala Festo en Esperanto

Filmeto pri publika festo, kiu okazas ĉiujare en Fortalezo.

 

Festa de Carnaval em Esperanto

Vídeo sobre festa pública que acontece todos os anos em Fortaleza.

 

Festa de Carnaval em Esperanto

   www.fabinhomonteiro.com  

www.fabinhomonteiro.com

 
         
         
 

Rezolucio de la 48-a BKE perrete

La Rezolucio de la 48-a Brazila Kongreso de Esperanto, sub la titolo "Deklaracio de la 48-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj Ĉarto de la Aragvajo-baseno", jam legeblas ĉe la reto. Kontrolu ĉi tie.

 

Resolução do 48º BKE na Net

A Resolução do 48º Congresso Brasileiro de Esperanto, intitulada "Declaração do 48º Congresso Brasileiro de Esperanto e a Carta do Araguaia", já pode ser lida na internet. Confira aqui.

 

Resolução do 48º BKE na Net

  La Deklaracio estis verkita el la ideoj aperintaj dum la debato pri la kongresa temo: Esperanto, Kulturo kaj Turismo: alternativoj por verda ekonomio, kaj la Ĉarton alportis la organiza komitato kun aŭtoritatoj kaj lokaj aktivuloj. Kvankam la Rezolucio konsistas en unusola elemento, la Ĉarto aperas kiel enkonduko de la Deklaracio, kiel duobla dokumento, uzota kune aŭ aparte.   A Declaração foi escrita a partir de ideias levantadas durante um debate sobre o tema do congresso: Esperanto, Cultura e Turismo: alternativas para uma economia verde. A Carta foi providenciada pelo comitê organizador, autoridades e ativistas locais. Embora a Resolução componha um corpo único, a Carta aparece como introdução da Declaração, na forma de um documento duplo, a ser usado junto ou separado.  
 

Evandro Avellar

 

Evandro Avellar

 
         
         
 

Nova versio de Google-Tradukilo por Android uzante Esperanton

 

Nova versão do Google Tradutor para Android usando o Esperanto

 

  La brazila novaĵretejo G1 informis pri la nova versio de Google-Tradukilo por Android uzante kiel ilustraĵon ekzemplon pri traduko de la Angla al Esperanto. Kontrolu ĉi tien.

 (Rim.: portugale)

  O portal de notícias G1 anunciou a nova versão do Google Tradutor para Android usando como ilustração um exemplo de tradução do Inglês para o Esperanto. Confira aqui.

 

 
 

Wesley Jefferson

 

Wesley Jefferson

 
         
         
 

Livemocha kaj Rosetta Stone unuiĝas

Livemocha, unu el la plej grandaj portaloj pri lingvo-lernado, kun pli ol 16 milionoj da membroj, fandiĝis kun Rosetta Stone, unu el la plej grandaj grupoj de la lingvo-instrua industrio.

 

Livemocha e Rosetta Stone unem forças

Livemocha, um dos maiores portais de aprendizado de idiomas, com mais de 16 milhões de membros, fundiu-se com o Rosetta Stone, um dos maiores grupos da indústria de ensino de idiomas.

 

Livemocha e Rosetta Stone unem forças

  De kelke da jaroj jam eblas lerni Esperanton pere de Livemocha. Post la fandiĝo novaj iloj estos disponigitaj por tiu lernado sen ŝanĝi la laboretoson de la portalo. La respondeculoj de Livemocha, agorde kun Esperanto, gvidas sin per la principo ĉiam klopodi al la konstruo de mondo sen baroj.   Há alguns anos já é possível aprender Esperanto por meio do Livemocha. Com a fusão, novas ferramentas serão oferecidas para este aprendizado sem alterar a atmosfera de funcionamento do portal. Os responsáveis pelo Livemocha, em sintonia com o Esperanto, guiam-se pelo princípio de sempre empenhar-se pela construção de um mundo sem barreiras.  
 

Fernando Maia

 

Fernando Maia

 
         
       
  Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google +  Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google +  
 

Facebook

 

Google Plus

 
         

 

Você já se refiliou à BEL ?

 

FOTO Libroservo

  Novaĵo en via BEL@Butiko:

Kreita la nova menuo Oferto ELDONEJO FONTO

  Novidade em sua BEL@Butiko:

Criado um novo menu, com ofertas de livros editados pela FONTO

 

ofertas de livros editados pela FONTO

         
  Aprilo komenciĝas kaj jen bona momento por fari la ĉiumonatan aĉeton de libro(j) en/pri Esperanto en via BEL@Butiko.   Começo de abril, um bom momento para você fazer a sua aquisição mensal de livro(s) em/sobre Esperanto na sua BEL@Butiko.  
         
  Novaj titoloj subite aperas sur la bretaro de via libroservo. Verkoj tutmonde konataj, kiel Alico en Mirlando kaj La Ĉashundo de Baskerviloj, de la mondfamaj aŭtoroj Arthur Conan Doyle kaj Lewis Carroll, kun tradukoj de William Aŭld kaj Donald Broadribb, inkluzive libro verkita originale en Esperanto de la ne malpli fama István Nemere: Serpentoj en la Puto.   Novos títulos aparecem subitamente nas prateleiras de sua livraria. Obras mundialmente conhecidas, como Alico en Mirlando e La Ĉashundo de Baskerviloj, dos mundialmente famosos Arthur Conan Doyle e Lewis Carroll, e ainda uma obra originalmente escrita em Esperanto do não menos famoso István Nemere: Serpentoj en la Puto.

 

 
Libroservo   Libroservo      Libroservo
  Aliru vian virtualan butikon, kie vi trovas, inter pli ol 770 titoloj, la ĉi-subajn librojn, kies prezojn ni faligis tre malalten:   Acesse a sua livraria virtual, onde voce encontra, entre mais de 770 títulos, os livros abaixo relacionados, cujos preços foram bastante reduzidos:  

Al la tero returne - R$ 15,00 > R$ 8,00; Aŭtobriografio de bakterio - R$ 12,00 > R$ 6,00; Bela petveturantino - R$ 18,00 > R$ 9,00; Dolĉe-amare - R$ 12,00 > R$ 6,00; Egipta dancistino, La - R$ 26,00 > R$ 13,00; Essência e futuro da ideia de uma língua internacional - R$ 5,00 > R$ 3,00; Etaj rakontoj - R$ 6,00 > R$ 3,00; Helpo kaj saniĝo per spiritaj fortoj - R$ 4,00 > R$ 2,00; Ilustrita Metodo de Esperanto - R$ 20,00 > R$ 10,00; Internacia vortaro de mikroba genetiko - R$ 16,00 > R$ 8,00; Kaŝitaj vortoj de Bahá´U´Lláh, La - R$ 8,00 > R$ 4,00; Kolektitaj poemoj - R$ 7,00 > R$ 4,00; Lito apud la fenestro - R$ 14,00 > R$ 7,00; Mi volas nur esti - R$ 23,00 > R$ 12,00; Ni devas vivi - R$ 4,50 > R$ 3,00; Poemoj de Armand Su - R$ 8,00 > R$ 4,00; Siberio en neĝo - R$ 3,00 > R$ 2,00; Sur la vojo al la lumo - R$ 17,00 > R$ 8,00; Ture Sventon en Londono - R$ 13,00 > R$ 7,00; Vortoj de Profesoro Th. Cart - R$ 15,00 > R$ 8,00.

 

Nia adreso:

  Nosso endereço:  

www.belabutiko.esperanto.org.br

  Danke ni atendas la momenton ĝui la prezuron enpaki kaj enpoŝtigi vian valoran mendon por nia movado. Bonan aĉetadon kaj bonan legadon.   Gratos, aguardamos o prazer de empacotar e enviar a sua encomenda, muito valiosa para o nosso movimento. Uma boa compra e boas leituras.  
 

Francisco Mattos

 

Francisco Mattos

 

Ni laboru kune!

     
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Kunlaborantoj: Affonso Soares, Bert Schumann, Diego Ribeiro, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fernando Maia, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
 
Sendu kontribuojn al bel.informas@gmail.com
 
     
 

FOTO Email

FOTO impressora

 
   
   

www.esperanto.com.br/bel

 

 

 


CC 2013 Brazila Esperanto Ligo,
Brazila Esperanto Ligo
Brazila Esperanto Ligo
DS Ed. Venâncio III Sala 303
Brasília, DF CEP 70.393-902
Brazil

Add us to your address book
Email Marketing Powered by MailChimp


--

.... Esperanto, mia lingvo, minha língua!

Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org

No comments:

Post a Comment