Traserĉu tiun blogon

2013-04-13

BEL Informas

Clique no botão "Exibir conteúdo remoto" para ver as imagens   
 veja essa mensagem em seu navegador

BRAZILA ESPERANTO LIGO

BRAZILA ESPERANTO-LIGO
BEL Informas
Kara ADONIS MARCELO SALIBA
 

n-ro 11/2013

     
  la 13an de aprilo 2013   13 de abril de 2013  
       

 

         
 

Lucas Yassumura adiaŭas

Forpasis en la 24a de marto pro koratako Yassumura Lucas (1969-2013), advokato, publika funkciulo, poligloto, oficiala tradukisto, instruisto de la angla, hispana kaj esperanto, radio-parolisto.

 

Lucas Yassumura se despede

Faleceu no dia 24 de março de um infarto Lucas Yassumura, (1969-2013), advogado, funcionário público, poliglota, tradutor oficial, professor de inglês, espanhol e esperanto, radialista.

 
 

video dublita de Luko

 

vídeo dublado por Lucas

 

Lucas Yassumura se despede

  Lucas vivis en la urbo de Jundiai, SP, lernis japanan kaj italan de siaj geavoj kaj kun 12 jaroj 12 li eklernis Esperanton.   Lucas viveu na cidade de Jundiaí, SP, aprendeu japonês e italiano com seus avós e com 12 anos começou a aprender Esperanto.  
         
 

Kreinto de la programo Parolu, Mondo!, dissendita de Radio Boa Nova, li estis ankaŭ komisiito de UEA por la Terminologia Esperanto-Centro.

 

Criador do programa Parolu, Mondo!, transmitido pela rádio Boa Nova, também foi comissário (komisiito) da UEA para o Centro de Terminologia do Esperanto (Terminologia Esperanto-Centro).

 
         
 

Lia kutima sloganon estis: "Sekvu vian revon! Vivu ĝin! Realigu ĝin!"

 

Seu bordão costumeiro era: "Siga seu sonho! Viva-o! Realize-o!"

 
         
 

Niajn korajn dankojn al nia kara Lucas pro lia longa laboro por Esperanto.

Spektu videon kun Lucas parolante pri Esperanto kaj spiritismo.

 

Ao querido Lucas nossos agradecimentos por seu longo trabalho em pról do Esperanto.

Assista a vídeo com Lucas falando sobre Esperanto e espiritismo.

 
 

Emilio Cid

 

Emilio Cid

 
         
         
 

Reta aliĝo al la Brazila Kongreso de Esperanto

Unuafoje en BEL-historio la aliĝo kaj pago al la Brazila Kongreso de Esperanto povos okazi rekte kaj rete ĉe la BEL-retejo.

 

Inscrição eletrônica no Congresso Brasileiro de Esperanto

Pela primeira vez na história da BEL as inscrições e o pagamento ao Congresso Brasileiro de Esperanto podem ocorrer diretamente no Portal da BEL.

 

Inscrição eletrônica no Congresso Brasileiro de Esperanto

  Estas diversaj pagmanieroj. Krom kreditkarto (kun dividebla pago) kaj banka slipo, ĵus kreiĝis nova pagmaniero per BEL@Butiko: depono aŭ banka ĝiro. Per tiu nova opcio, sufiĉas sendi per retmesaĝo la kvitancon post plenigo de la elektronika aliĝilo. Tiel finiĝas via aliĝo sen neceso de papero aŭ poŝta elspezo.   São várias opções de pagamento. Além do cartão de crédito (com pagamento parcelado) e boleto bancário, acabamos de implantar um novo meio de pagamento na BEL@Butiko: depósito ou transferência bancária. Com a nova opção, basta enviar por e-mail o comprovante após preenchimento do formulário eletrônico e estará concluída sua inscrição sem necessidade de papel ou despesa de correios.  
         
  La kontrolsistemoj de BEL pliboniĝas kaj baldaŭ donos profiton per malaltiĝo de elspezoj de la Institucio pro malpliigo de uzo de papero, bona praktiko de daŭripoveco.

Aliru kaj aliĝu.

Favorkotizoj ĝis 30/07/2013.

Brazilaj Kongresoj de Esperanto pli kaj pli gajnas fortan kaj rektan subtenon de BEL-estraro.

  Os sistemas de controle da BEL se aprimoram e já dão retorno financeiro pela redução de despesas, além de reduzir o uso de papel como uma boa prática de Sustentabilidade.

Acesse e faça sua inscrição.

Preços com desconto especial até 30/07/2013.

Os Congressos Brasileiros de Esperanto passam a ter um apoio cada vez mais forte e uma participação mais direta da diretoria da BEL.

 
 

Um Novo Tempo

 

Um Novo Tempo

 
         
         
 

Ekspozicio pri Esperanto en Baŭruo

 

Exposição sobre Esperanto em Bauru

 

Exposição sobre Esperanto em Bauru

  Laŭ G1, grava reta gazeto de Brazilo, la Centra Biblioteko de Baŭruo, urbo en la subŝtato San-Paŭlo, ekspozicios pri Esperanto de la 4-a ĝis la 30-a de Aprilo kiel parto de la kultura programo de la monato.   Segundo o G1, a Biblioteca Central de Bauru fará exposição sobre o Esperanto de 4 a 30 de abril como parte da programação cultural do mês.

 

 
         
  La ekspozicio estas partnereco kun la Baŭrua Esperanto-Asocio. La tuta artikolo legeblas en la portugala ĉi tie   A mostra é uma parceria com a Associação de Esperanto de Bauru. A matéria completa você pode ler aqui.  
  Fernando Maia  

Fernando Maia

 
         
         
 

3-a Simpozio de Esperanto en Pernambuko en Aprilo

 

3º Simpósio de Esperanto em Pernambuco em abril

 

3º Simpósio de Esperanto em Pernambuco em abril

 

La 3-a Pernambuka Simpozio de Esperanto okazos en la 21-a de aprilo, de la 14-a ĝis la 17-a, en la Pernambuka Beletristika Akademio. La enirkotizo kostas nur 10 realojn kaj ĉiu profito iros al la Pernambuka Esperanto-Asocio. 

 

O III Simpósio Pernambucano de Esperanto ocorrerá em 21 de abril, das 14h às 17h, e será realizado na Academia Pernambucana de Letras. A entrada custa apenas 10 reais e todo lucro será revertido para a Associação Pernambucana de Esperanto.

 
 

Fernando Maia/Ŝiko Mattos

 

Fernando Maia/Ŝiko Mattos

 
         
         
 

Lernu! bezonas tradukantojn por novan portalon en la portugala

La plej granda lerno-instruo-portalo de Esperanto en la tuta mondo novŝanĝiĝas. La tradukoj al la plej diversaj lingvoj estas ĉefe volontulaj.

 

Lernu! precisa de tradutores para novo portal em Português

O maior portal de ensino e aprendizado de Eo do mundo está se reformulando. As traduções às mais diversas línguas são principalmente voluntárias.

 

Lernu! precisa de tradutores para novo portal em Português

  La novaj eroj postulas novajn tradukantojn. Se ni volas, ke la portalo aperu ankaŭ en la portugala, ni devas helpi traduki. Jen bonega oportuno fari bonajn amikojn en Esperanto! Por helpi kaj scii pli, klaku ĉi tie. Bonan laboron!   As novas partes pedem novos tradutores. Se queremos que o portal apareça também em Português, precisamos ajudar a traduzir. Uma ótima oportunidade de fazer grandes amigos no Eo! Para ajudar e saber mais, clique aqui. Bom trabalho!  
         
 
         
  Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google +   Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google +  
 

Facebook

 

Google Plus

 
         

 

Você já se refiliou à BEL ?

 

FOTO Libroservo

  Jen novaj titoloj kiuj subite aperis en via BEL@Butiko:   Eis os novos títulos que apareceram subitamente na sua BEL@Butiko:  

Libroservo  Libroservo  Libroservo  Libroservo

  En via virtuala libroservo jam haveblas pli ol 800 titoloj. Vizitu ĝin kaj vidu kio estas en ĉirkaŭ 180 bretoj plenaj je esperanta kulturo.

La adreson vi jam konas:

  Agora a sua loja virtual já disponibiliza mais de 800 títulos! Faça uma visita e veja o que se contém em quase 180 prateleiras cheias de cultura esperantista.

O endereço você já sabe:

 

www.belabutiko.esperanto.org.br

  Estu bonvena. Bonan legadon.   Seja bem-vindo. Uma boa leitura.  
 

Francisco Mattos

 

Francisco Mattos

 

Ni laboru kune!

     
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Kunlaborantoj: Affonso Soares, Bert Schumann, Diego Ribeiro, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fernando Maia, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
 
Sendu kontribuojn al bel.informas@gmail.com
 
     
 

FOTO Email

 

 

 
   
   

www.esperanto.com.br/bel

 

 

 


CC 2013 Brazila Esperanto Ligo,
Brazila Esperanto Ligo
Brazila Esperanto Ligo
DS Ed. Venâncio III Sala 303
Brasília, DF CEP 70.393-902
Brazil

Add us to your address book
Email Marketing Powered by MailChimp
--

.... Esperanto, mia lingvo, minha língua!

Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org

No comments:

Post a Comment